Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją nagrzewnic oraz promienników zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją nagrzewnic oraz promienników zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia.

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu wraz z ich konserwacją nagrzewnic i promienników, która powinna obejmować w szczególności:

a) Kontrolę i czyszczenie palników wraz z regulacją spalania;

b) Kontrolę przewodów doprowadzających powietrze do spalania i odprowadzających spaliny;

c) Kontrolę stanu rur promienników / wymienników ciepła nagrzewnic;

d) Kontrolę działania urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych;

e) Kontrolę szczelności urządzeń i instalacji gazowej przy urządzeniu;

f) Kontrola i czyszczenie wentylatorów;

g) Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany części;

h) Diagnostyka i raport uszkodzeń i zużycia eksploatacyjnego.

2.2. Obiekty objęte kontrolą

Lp. Obiekt Dane urządzenia Ilość Rok montażu urządzenia
1 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala A Promiennik gazowy Mark Infra 22 8 szt. 2014
2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek B i C Promiennik gazowy Mark Infra 22 3 szt. 2014
3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek D Promiennik gazowy Mark Infra 22 2 szt. 2014
4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek E Nagrzewnica gazowa TR15 Winterwarm Q=16,2 kW 3 szt. 2014
5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G Nagrzewnica gazowa Mark typu GSD

Q = 54,5 kW (11 szt.), Q = 27,2 kW (1 szt.)

12 szt. 2018
Nagrzewnica gazowa Mark typu GCD

Q = 54,5 kW

2 szt.
6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H Aparat grzewczo wentylacyjny gazowy Q = 30,7 kW 4 szt. 2018
7 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 Nagrzewnica gazowa TR15 Winterwarm Q= 34,5 kW (stara część) 4 szt. 2012
Nagrzewnica gazowa Robur Q = 20,6kW (nowa hala 4 szt. 201
8 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 Promiennik gazowy Mark Infra 22 12 szt. 2014
Promiennik gazowy Mark Infra 38 4 szt.
9 Świdnica ul. Towarowa 28A Promiennik gazowy Mark Infra 22 16 szt. 2014
10 Świdnica Ul. Towarowa 30 Promiennik gazowy Winterwarm Q = 34,5 kW (hala środkowa) 14 szt. 2012
Nagrzewnica gazowa Mark GSX 35, Q=34,9 kW (hala po prawej) 4 szt. 2019
Nagrzewnica gazowa Mark GSX 35, Q=34,9 kW (hala po lewej) 4 szt. 2020
11 Wałbrzych  ul. Uczniowska 34 Promiennik gazowy MARK INFRA MONO 38 14 szt. 2010

Uwaga: Zamawiający zapewnia zwyżkę tylko na obiektach zlokalizowanych w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

2.3. Protokół

Wykonawca po wykonaniu przeglądu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o nazwie firmy dokonującej przeglądu, dacie wykonania przeglądu,  wykonywanych czynnościach podczas przeglądu, imię i nazwisko osoby kontrolującej, informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających przegląd. Ponadto protokół pokontrolny powinien zawierać raport zużycia eksploatacyjnego wszystkich urządzeń.

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

do 31.05.2022 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przegląd nagrzewnic i promienników”

w terminie do 04 kwietnia 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 04 kwietnia 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 04 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją nagrzewnic oraz promienników zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

 

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

10. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,