Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”

Ogłoszenie powtórne


Dział Inwestycji i Rozwoju

Wałbrzych dnia 15.06.2023 r.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac projektowych związanych z planowanym zbiornikiem zapasu wody ppoż. dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyskiej 38, obejmujących w szczególności:

  1. Wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru objętego inwestycją;
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika ppoż. wraz z przyłączem wodociągowym i elektrycznym oraz terenami utwardzonymi i niezbędną infrastrukturą,
  3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
  4. Przedłożenie dokumentacji do akceptacji Zamawiającego;
  5. Złożenie dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę;
  6. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

  Wytyczne do projektowania:

  1. Pojemność użytkowa zbiornika nie mniejsza niż 350m3
   • Zamawiający dysponuje zapewnieniem zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru z miejskiej sieci wodociągowej w ilości min. 10 dm3/s;
  2. Zbiornik o konstrukcji płaszczowej z blachy ocynkowanej. Grubość płaszcza dostosowana do wymiarów i obciążeń zbiornika;
  3. Dach zbiornika samonośny ze stalowych profili zimnogiętych, pokryty blachą trapezową lub płytami warstwowymi;
  4. Zaprojektowanie drabiny wejściowej na dach, podestu wraz z balustradami, włazu rewizyjnego w dachu zbiornika oraz włazu serwisowego w płaszczu zbiornika. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo;
  5. Izolacja termiczna zbiornika z wełny mineralnej lub EPS;
  6. Uszczelnienie zbiornika za pomocą membrany EPDM lub PVC o gr. min. 1,50mm. Membrana oddzielona od fundamentu zbiornika warstwą zabezpieczającą z geowłókniny;
  7. Zaprojektowanie kompletu instalacji i przewodów technologicznych w szczególności przewodów ssawnych, zasilających, testowo-zwrotnych, odwadniających, przelewowych i nadmiarowych;
  8. Zasilanie w wodę z sieci wodociągowej hydrantowej o średnicy Ø90;
  9. Zaprojektowanie odprowadzenia wody z przelewu awaryjnego i spustowego do sieci kanalizacji deszczowej;
  10. Zaprojektowanie rozdzielni elektrycznej zasilającej, grzałek, sond poziomu wody w zbiorniku, przewodów elektrycznych wraz z automatyką i sterowaniem;
  11. Zaprojektowanie monitoringu czterech poziomów wody w zbiorniku: nominalnego, niskiego, opróżnienia i alarmowego wraz z podglądem zdalnym;
  12. Zaprojektowanie zasilania w energię elektryczną ze stacji transformatorowej hali G do rozdzielni elektrycznej zbiornika;
  13. Zaprojektowanie stanowisk czerpania wody;
  14. Zaprojektowanie zbiornika zgodnie obowiązującymi przepisami polskimi, w szczególności:
   • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
   • Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
   • Normą PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Przeciwpożarowe zbiorniki wodne, Wymagania ogólne;
    oraz innymi przepisami:
   • NFPA 22 Water Tanks for Private Fire Protection
  15. Wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej (pliki edytowalne)UWAGA: część instalacji znajdujących się na obszarze przeznaczonym pod lokalizację zbiornika jest wyłączonych z użytkowania. Szersze omówienie tego zakresu nastąpi podczas wizji lokalnej.UWAGA: część instalacji znajdujących się na obszarze przeznaczonym pod lokalizację zbiornika jest wyłączonych z użytkowania. Szersze omówienie tego zakresu nastąpi podczas wizji lokalnej.
 3. Termin wykonania zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia tj. pkt od „a” do „e”: do 12 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia. 
 4.  Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38. 
 5. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;
  2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata.
 9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 10. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 11. Terminy składania ofert
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

   „Zbiornik ppoż. Świebodzice”

   w terminie do 23 czerwca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 23 czerwca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

   lub

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 23 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38” 

 12. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.
  Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

   

 14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 15. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   3. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Załącznik nr 1 –Mapa zasadnicza z obszarem objętym inwestycją