Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej istniejącego budynku G – hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną położonego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku G – hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną, położonego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38. Ekspertyza winna zawierać ocenę aktualnego stanu technicznego budynku pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Ekspertyzę należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej.

Zakres szczegółowy prac obejmuje:

 • Przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej budynku.
 • Analizę warunków pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego z uwzględnieniem wszelkich elementów wpływających na ochronę ppoż., w tym analiza podziału obiektu na strefy pożarowe.
 • Wykonanie wytycznych oraz opracowanie zakresu prac niezbędnych do eliminacji stanu zagrożenia ludzi oraz mienia w budynku.
 • Opracowanie ekspertyzy ppoż. w oparciu o w/w analizy i aktualne przepisy przeciwpożarowe oraz przeprowadzoną wizję lokalną i pomiary.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Część biurowo-socjalna trzy kondygnacyjna, o powierzchni użytkowej
ok. 4.000 m2 i powierzchni zabudowy ok. 1400 m2.

Część produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna, przy czym od strony tylnej na powierzchni ok. 20% występuje podpiwniczenie – przyziemie. Łączna powierzchnia użytkowa ok. 9.000 m2, a powierzchnia zabudowy ok. 7.700 m2. Wysokość budynku 8,4 m. Obciążenie ogniowe do 500 MJ/m2.

3. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od momenty przyjęcia Zamówienia.

4. Termin i forma składania ofert. 

Oferty należy składać:

4.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Ekspertyza techniczna”

w terminie do 18.11.2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 18.11.2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

lub

4.2. W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 11.2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej istniejącego budynku G – hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną położonego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.”

5. Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

 

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Dariusz Gortych, tel. (+48) 790 544 666, dariusz.gortych@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Wybór oferenta

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Informacje uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
  • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

11. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – Rzuty kondygnacji
 4. Załącznik nr 2 – Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego