Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Wałbrzych, dnia 30.01.22020 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Kominiarski „Florianek” Marcin Buciak
Ul. Basztowa 33/3
58-316 Wałbrzych

Załącznik


Zapytanie ofertowe  na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

 Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

Lp. Obiekt Ilość kotłów gazowych
1 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 szt.
2 Świdnica Ul. Towarowa 30 2 szt.
3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38; Budynek biurowo- socjalny przy hali G 1 szt.
4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38; hala G (najemca Ameoli) 1 szt.
5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38;  hala A 1 szt.
6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38;  hala B i C 4 szt.
7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38;  hala  D 1 szt.
8 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38;  hala F 2 szt.
9 Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala H 1 szt.
10 Wałbrzych przy ul. Uczniowskiej 34 3 szt.
11 Dzierżoniów ul. Strefowa 17 1 szt.
12 Dzierżoniów ul. Strefowa 19 2 szt.
13 Żarów przy ul. Zamkowej 1 1 szt.
     

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 09.02.2020 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2019 r. do godziny 10.00

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

    1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
    2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu