Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych (wycen) metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP, z podaniem wartości poszczególnych składników nieruchomości (7 nieruchomości): Dzierżoniów, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie Operatów szacunkowych (wycen) metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP (stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego), z podaniem wartości poszczególnych składników nieruchomości (tj. wartości gruntu oraz wartość budynków i budowli), w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2016 r. dla następujących nieruchomości będących własnością naszej Spółki:

 1. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 747/1, 747/24, 747/27 (obręb 0003 – Śródmieście), KW nr SW1S/00019876/3, położona w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 -zabudowana halą produkcyjno – magazynową wraz z budynkiem socjalno – biurowym oraz parkingiem samochodowym, zabudowa i parking zmodernizowane w 2012 roku,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 10502 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali produkcyjno – magazynowej 9211 m2, budynku socjalno – biurowego 4230,80 m2.
 2. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 4/7 (obręb Podgórze 33), KW nr SW1W/00023001/3; położona w Wałbrzychu przy ul. Południowej 3 zabudowana halą produkcyjno – magazynową z zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy hali 1989,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 5386 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali 1619,10 m2.
 3. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 114/1 i 114/5; KW nr SW1W/00082561/7, położona w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy hali 2010,
  powierzchnia nieruchomości 114/1 – 7124m2,114/5 – 17579 m2,
  powierzchnia użytkowa: hala na działce 114/1 – 2802,00 m2, budynek biurowy na działce 114/1 305,46 m2, hala na działce 114/5 – 2716,30 m2, budynek biurowy na działce 114/5 372,45 m2, budynek biurowy na działce 114/5 145,45 m2.
 4. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 114/4 (obręb Poniatów 10) –KW nr SW1W/00082561/7, położona w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, niezabudowana, na której wykonano roboty makroniwelacyjne, rok wykonania makroniwelacji 2006,
  łączna powierzchnia nieruchomości: 20063 m2.
 5. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 1656/3 (obręb 0003, Fabryczna), KW nr SW1S/00064437/4, położona w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2011
  łączna powierzchnia nieruchomości: 20860 m2;
  powierzchnia użytkowa: hali 5191,09 m2.
 6. Nieruchomość obejmująca działkę gruntu 1656/2 (obręb 0003, Fabryczna), KW nr SW1S/00064437/4; położona w Świdnicy przy ul. Towarowej 32, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2014
  łączna powierzchnia nieruchomości: 13451 m2,
  powierzchnia użytkowa: hali 5654,60 m2.
 7. Nieruchomość obejmująca działki gruntu 188/1 i 188/2 (obręb 0005 Zachód), KW nr SW1D/00044071/0, położona w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 15-17, zabudowana halą produkcyjno – magazynową w zapleczem socjalno – biurowym, rok budowy 2011
  powierzchnia nieruchomości: działka nr 188/1 – 7320 m2, działka nr 188/2 – 21005 m2,
  łączna powierzchnia użytkowa: hali 2890,00 m2 (położona na działkach 188/1 i 188/2)

 

Oferty na wykonanie operatów dla w/w nieruchomości, należy złożyć w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25. marca 2016 r. do godz. 10.00. Oferta musi obejmować wykonanie operatów dla wszystkich w/w nieruchomości.

Oferta powinna zawierać informacje określające koszt wykonania w/w operatów (dla każdego operatu oddzielnie) oraz termin ich sporządzenia, z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego terminu przekazania w/w operatów do INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. do dnia 15.04.2016 r. Oferta musi uwzględniać wszelkie koszty wykonania operatów, w szczególności koszty uzyskania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do rzetelnego sporządzenia operatów (np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, itp.).

W związku z faktem, iż w/w operaty mają zostać przedłożone do Banku PKO BP SA, składając ofertę, Oferent zobowiązuje się, iż wykona je metodą dochodową, zgodnie z wytycznymi w/w Banku, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w tym w szczególności załączy do operatu oświadczenie wskazane w Załączniku nr 1. Ponadto, w związku z tym, że w/w będą stanowiły podstawę do określenia warunków ubezpieczenia składając ofertę, Oferent zobowiązuje się, iż w w/w operatach zostanie podana wartości poszczególnych składników nieruchomości (tj. wartości gruntu oraz wartość budynków i budowli)

Uwaga! Warunek Konieczny: Pod uwagę będą brane tylko te oferty, które zostały złożone przez Oferentów znajdujących się na „Liście Rzeczoznawców Majątkowych przeszkolonych w zakresie szacowania nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności, których operaty akceptowane są przez Bank PKO BP SA”.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie, bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytanie nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Zapytania ofertowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi wszystkich oferentów za pośrednictwem strony internetowej.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wytyczne Banku PKO BP SA wraz z wzorem oświadczenia (plik .doc)