Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 17, 19, 21 w Świdnicy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac remontowo – budowlanych na ścianach wewnętrznych klatek schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych na poziomie garażu podziemnego budynku wielorodzinnego  ul. Bolesława Krzywoustego 17, 19, 21 w Świdnicy.

Zakres prac:

  1. prace remontowo-budowlane polegające na skuwaniu złuszczonych tynków cementowo – wapiennych na ścianach wewnętrznych klatek schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych na poziomie garażu podziemnego budynku. Kolejność poszczególnych prac zostanie ustalona z Zamawiającym, ze względu na użytkowanie klatek schodowych i garażu;
  2. prace związane z usunięciem, wywózką i utylizacja gruzu;
  3. prace budowlane polegające na doprowadzeniu remontowanych ścian wewnętrznych do stanu pierwotnego tj. odtworzenie tynków i powłok malarskich;
  4. czynności porządkowe na terenie gdzie odbywały się prace.

Wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie cen jednostkowych za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie obmiaru wykonanych prac. Preferowany termin wykonania do 15.09.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 10.08.2015 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.