Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów ppoż dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul Strefowej 15-17

Data rozpoczęcia: 12.10.2015 r.
Data zakończenia: 26.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 15-17.

Zakres prac obejmuje:

 • Wykonanie wpięcia w zewnętrzną sieć wodociągową w110(PE) znajdującą się w odległości ok. 5 m od granicy budynku (przy użyciu opaski od nawiercania);
 • Doprowadzenie wody do budynku wraz z montażem zasuwy przed halą + opomiarowanie układu wewnątrz hali;
 • Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wody;
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji rurowej z rur i kształtek stalowych ocynkowanych przy użyciu systemów zamocowań przeznaczonych do instalacji ppoż.;
 • Wykonanie izolacji rurociągów otuliną;
 • Montaż kompletnych, certyfikowanych hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury (szafki hydrantowe z miejscem na dodatkowy wąż, zawory hydrantowe, węże płasko składane);
 • Oznakowanie hydrantów zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami (badanie szczelności, pomiary ciśnienia, pomiary wydajności, płukanie sieci hydrantowej itp.);
 • Wykonanie analizy mikrobiologicznej wody po zakończeniu prac;
 • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP.

Rozmieszczenie hydrantów oraz zakres opracowania przedstawiamy w koncepcji i opisie technicznym (zamieszczone poniżej):

Załącznik 1. Opis techniczny do instalacji ppoż

Załącznik 2. Koncepcja_rozmieszczenia_hydrantów_Dzierzoniów

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali, zabezpieczeniem przeciwpożarowym przejść przez ściany i stropy itp.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

 

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przedmiotowej hali, po wcześniejszym umówieniu się.

Oferty prosimy składać do 26.10.2015 r. do godziny 10.00 w formie:

 • papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub
 • w formie skanu prosimy przesłać na podany wyżej adres  e-mailowy.