Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych położonych w Świdnicy przy ul. Towarowa 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania i wykonania wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19.

Zakres prac obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji, które podlegają akceptacji m.in. przez ubezpieczyciela;

 • Opracowanie projektów budowlanych uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw p.poż., a następnie uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę;

 • Wykonanie wpięć w zewnętrzne sieci wodociągowe będące własnością IPD Sp. z o.o.;

 • Doprowadzenie wody do budynków wraz z montażem zasuw przed halą i odtworzeniem terenów zewnętrznych;

 • Wykonanie wewnętrznej instalacji rurowej z rur i kształtek stalowych ocynkowanych;

 • Montaż kompletnych, certyfikowanych hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury;

 • Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN;

 • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami (m.in.: badanie szczelności, pomiary ciśnienia, pomiary wydajności, badanie wody);

 • Opomiarowanie instalacji hydrantowej;

 • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP;

 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej (wersja elektroniczna + 2 egzemplarze wersji papierowej);

 • Uzyskanie odpowiedniego dokumentu zezwalającego na użytkowanie instalacji hydrantowej.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z  utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali, zabezpieczeniem przeciwpożarowym przejść przez ściany i stropy itp.

Wszystkie prace będą prowadzone na zakładach funkcjonujących co dodatkowo będzie się wiązało z potrzebą uzgadniania harmonogramu robót z najemcami.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Przed złożeniem ofert wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przedmiotowych hal, po wcześniejszym umówieniu się.

Oferty prosimy składać do 10.11.2017 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat (I piętro) lub w formie skanu prosimy przesłać na podany wyżej adres e-mailowy.

Preferowany termin wykonania zakresu prac z zapytania do końca I kwartału 2018r.

Załączniki:

 1. Mapy z zaznaczonymi przebiegami sieci wodociągowych. 

 2. Rzuty niezagospodarowanych hal w wersji pdf. i dwg.

  1. Towarowa 28A
  2. Strefowa 19
 3. Załącznik nr 1 (docx)
 4. Załącznik nr 2 (docx)