Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie wewnętrznej instalacji hydrantowej do celów przeciwpożarowych, wraz z odcinkiem zewnętrznym i wpięciem do wodociągu, dla Hali A zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.

Dział Inwestycji i Rozwoju
Wałbrzych, dnia 31.08.2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie zaprojektowania wewnętrznej instalacji hydrantowej do celów przeciwpożarowych, wraz z odcinkiem zewnętrznym i wpięciem do wodociągu, hali A zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego, dokonano unieważnienia zgodnie z punktem 10.2 „Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert”.

Informacja o unieważnieniu


 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1 Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są prace projektowe tj:

– Opracowanie koncepcji, która musi zostać uzgodniona przez Zamawiającego i Ubezpieczyciela obiektu;
– Uzgodnienie z ZWiK Świebodzice wpięcie do sieci wodociągowej.
– Opracowanie projektu budowlanego i uzgodnienie go przez rzeczoznawcę do spraw p.poż.;
– Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Mapę do celów projektowych zostanie dostarczona przez Zamawiającego.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od daty otrzymania zlecenia, to jest do tego dnia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację i uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2018r. do godziny 10.00

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1

2. Formularz nr 2

3. Dokumentacja hali A

4. Przebieg sieci wodociągowej