Zapytanie ofertowe –„Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej kd500 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w trybie awarii”

Wałbrzych, dnia 06.07.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Działając w imieniu Spółki pod firmą „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (dalej: Spółka lub IPD), jako uprawnieni łącznie do jej reprezentacji, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargowego pod nazwą: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej kd500 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w trybie awarii”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PPHU VIRO Robert Jaszczykowski z siedzibą w Kietlinie 21, 57-203 Niemcza.

Załącznik: TUTAJ

 


Zapytanie ofertowe –„Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej kd500 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w trybie awarii”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty ziemne i instalacyjne polegające na wykonaniu kolektora kanalizacji deszczowej fi 600 z rur z tworzywa sztucznego, zgodnie z poniższym zakresem:

 • Wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład na działce inwestora,
 • Wpięcie od istniejącej studni kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogi wewnętrznej o nawierzchni betonowej,
 • Odtworzenie nawierzchni drogi wraz z krawężnikiem,
 • Zabudowanie separatora ropopochodnych z bypassem o przepływie Qnom=60 l/s, Qmax=600l/s,
 • Wykonanie podsypki z zagęszczeniem gruntu – grunt z dowozu po stronie wykonawcy,
 • Ułożenie rurociągu z tworzywa sztucznego, rury PP dwuścienne fi 600 min. SN8,
 • Wykonanie obsypek i zasypek wraz z zagęszczeniem gruntu – grunt z dowozu po stronie wykonawcy. Pozostałe zasypki z gruntu rodzimego,
 • Zabudowa dwóch studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1500 + włazy typu ciężkiego,
 • Wykonanie koryta skarpowego odprowadzającego wodę z kolektora do rowu otwartego, koryto z prefabrykatów betonowych wraz z wykonaniem podbudowy i kotwieniem koryta,
 • Zapewnienie obsługi geotechnicznej,
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz szkice powykonawcze, atesty i deklaracje wbudowanych materiałów,
 • Prace porządkowe.

 

Wykonawca udzieli na wykonane prace 3 lata gwarancji.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Planowany termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy/zlecenia z Zamawiającym. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie dłuższy niż 2 tygodnie.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert

Ofertę należy składać:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl do dnia: 03.07.2020 do godziny: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 03.07.2020 w godzinach: 12:10 – 12:30.

lub

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na I piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
„Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej kd500 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w trybie awarii”

10. Wybór oferenta

Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 03.07.2020 r. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
 2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
 3. Koncepcja wykonania kolektora kd600 w formacie DWG i PDF
 4. mapa lokalizacyjna