Zapytanie ofertowe – „Przegląd wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe – „Przegląd wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu kotłów gazowych wraz z ich konserwacją, która powinna obejmować w szczególności:

  • Czyszczenie głównego wymiennika ciepła ,
  • Płukanie palnika kotła,
  • Czyszczenie elementów zapłonowych,
  • Kontrolę zabezpieczeń kotła,
  • Kontrolę szczelności wodnej i gazowej kotła,
  • Kontrolę naczynia wzbiorczego kotła,
  • Kontrolę mocy kotła,
  • Kontrolę filtrów kotła,
  • Kontrolę automatyki,
  • Kontrolę szczelności układu spalinowego,

Szczegółowa lokalizacja obiektów wraz z rodzajem zainstalowanych kotłów:

Lp. Lokalizacja Dane kotła Rok produkcji kotła
1 Dzierżoniów ul. Strefowa 17 DE DIETRICH MCA 115 107 kW 2011
2 Dzierżoniów ul. Strefowa 19 2 x BROTJE WGB 110 E 110 kW 2014
3 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 x DE DIETRICH MCA 45 40 kW 2014
4 Świdnica ul. Towarowa 30 DE DIETRICH MCA 115 107 kW 2011
5  

 

Wałbrzych ul. Uczniowska 34

a) VIESSMAN VITODENS 100-W WB1B 23,70KW

b) TERMET MINITERM TURBO GCO-DP-21-13-24/24 24 kW

c) VIESSMANN VITODENS 200-W WB2B 72,6 kW

 

 

2010

 

6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala G VIESSMANN VITOPLEX 100 PV1 400 kW 2011
7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala F 2 x DE DIETRICH MCR/II 24/28 MI 23,60 kW 2010
8 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 bud. B i C 2 x BROTJE WGB 28 E 28 kW 2014
9 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala A BROTJE WGB 70 E 70 kW 2014
10 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala D BROTJE WGB 15 E 28 kW 2011

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 20.03.2020 r.

4, Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2020 r. do godziny 10.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki – najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.