Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i d) (Dz.U.2022.2206)”.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl 
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 23.1.1) lit. a) i d) Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w zakresie kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów (U.2022.2206), zlokalizowanych na obiektach będących własnością Spółki.
  2. Obiekty podlegające kontroli:

   lp. Obiekt Rodzaj źródła Ilość kotłów Moc kotłów Powierzchnia ogrzewana (m2)
   1 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G Nagrzewnica gazowa Mark typu GSD Q = 54,5 kW (11 szt.), Q = 27,2 kW (1 szt.)
   Nagrzewnica gazowa Mark typu GCD Q = 54,5 kW (2 szt.)
   14 szt. 54,5 kW * 13 szt. + 27,2 kW = 735,7 kW około 7753,00
   2 TERMET EcoCondens SILVER 25kw 1 szt. 25 kW około 350,00
   3 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H Red by TERMET 25/30 1 szt. 25 kW około 143,00
   4 Aparat grzewczo wentylacyjny gazowy Q = 30,7 kW 4 szt. 30,7 kW * 4 szt. = 122,8 około 1785,00

    

  3. Protokół:
   Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli, dacie następnej kontroli, imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.
 3. Termin wykonanie zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 31.07.2023 r.
 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania kontroli. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 5.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
 7. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl

   tytułem: „Oferta – ocena efektywności”

   w terminie do 29 czerwca 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 29 czerwca 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 29 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Przeprowadzenie okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i d) (Dz.U.2022.2206)”.

 9. Warunki uzupełniające.
  1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
 10. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,