Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”

 

Wałbrzych, dnia 09.06.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Setia Invest

Andrzej Ostrowski

ul. Wincentego Witosa 1

56-100 Wołów

 


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

2.1 Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi kwartalnych przeglądów oraz konserwacji systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 (hala produkcyjno-magazynowa).

2.1.1 Dodatkowe wytyczne:

 • Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przez uprawnionego instalatora zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie;
 • Czwarty przegląd w roku należy przeprowadzić w zakresie jak dla obsługi rocznej.
 • W cenie jednego przeglądu należy uwzględnić koszty robocizny za wymianę do 5 elementów systemu np. czujka, ROP, sygnalizator, zasilacz, akumulator, moduł centrali. Ewentualny koszt pracy podnośnika oraz koszt niezbędnego materiału po stronie Zamawiającego.

2.1.2 Zakres czynności w ramach obsługi kwartalnej:

 • Sprawdzenie zapisów w książce pracy i podjęcie niezbędnych działań.
 • Spowodowanie zadziałania przynajmniej jednej czujki lub ROPa w każdej strefie (grupie) w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze.
 • Sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo.
 • Sprawdzenie czy CSP uaktywnia wszystkie trzymaki i zwalniaki drzwi ppoż.
 • Sprawdzenie czy łącze do centrum obsługi alarmów działa poprawnie.
 • Sprawdzenie czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ROPów oraz urządzeń alarmowych.
 • Sprawdzenie czy w budynku zaszły zmiany w poziomie hałasu, powodujące konieczność modernizacji sygnalizacji akustycznej.
 • Sprawdzenie czy każda zauważona nieprawidłowość została odnotowana w książce pracy.
 • Podpięcie interfejsu diagnostycznego do centrali systemu SAP wraz z odczytem i analizą wszystkich zapisanych zdarzeń.

2.1.3 Zakres czynności w ramach obsługi rocznej:

 • Przeprowadzenie zakresu czynności jak dla obsługi kwartalnej.
 • Sprawdzenie każdej czujki (automatycznej i nieautomatycznej, np. ROP) na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Sprawdzenie czy system poprawnie uaktywniania wszystkie funkcje sterujące.
 • Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
 • Gdy jest to wskazane – dokonanie regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagających tego elementów systemu.
 • Sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji.
 • Serwisant powinien sprawdzić także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne
 • Sprawdzić zgodność instalacji z projektem powykonawczym, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszem rozwoju pożaru pod kątem możliwych zmian i niezgodności.
 • Sprawdzenie i przeprowadzenie prób dla wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: pierwszy przegląd należy wykonać do 30 czerwca 2021 r.  

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 74 646 25 77, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Przeglądy systemu SAP Strefowa 19”

w terminie do 07 czerwca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu  07 czerwca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 07 czerwca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja systemu SAP