Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi kwartalnych przeglądów oraz konserwacji systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 (hala produkcyjno-magazynowa).

Dodatkowe wytyczne:

   • Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przez uprawnionego instalatora zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie;
   • Czwarty przegląd w roku należy przeprowadzić w zakresie jak dla obsługi rocznej.
   • W cenie jednego przeglądu należy uwzględnić koszty robocizny za wymianę do 5 elementów systemu np. czujka, ROP, sygnalizator, zasilacz, akumulator, moduł centrali. Ewentualny koszt pracy podnośnika oraz koszt niezbędnego materiału po stronie zamawiającego.

Zakres czynności w ramach obsługi kwartalnej:

   1. Sprawdzenie zapisów w książce pracy i podjęcie niezbędnych działań.
   2. Spowodowanie zadziałania przynajmniej jednej czujki lub ROPa w każdej strefie (grupie) w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze.
   3. Sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo.
   4. Sprawdzenie czy CSP uaktywnia wszystkie trzymaki i zwalniaki drzwi ppoż.
   5. Sprawdzenie czy łącze do centrum obsługi alarmów działa poprawnie.
   6. Sprawdzenie czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ROPów oraz urządzeń alarmowych.
   7. Sprawdzenie czy w budynku zaszły zmiany w poziomie hałasu, powodujące konieczność modernizacji sygnalizacji akustycznej.
   8. Sprawdzenie czy każda zauważona nieprawidłowość została odnotowana w książce pracy.
   9. Podpięcie interfejsu diagnostycznego do centrali systemu SAP wraz z odczytem i analizą wszystkich zapisanych zdarzeń.

Zakres czynności w ramach obsługi rocznej:

   1. Przeprowadzenie zakresu czynności jak dla obsługi kwartalnej.
   2. Sprawdzenie każdej czujki (automatycznej i nieautomatycznej, np. ROP) na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta.
   3. Sprawdzenie czy system poprawnie uaktywniania wszystkie funkcje sterujące.
   4. Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
   5. Gdy jest to wskazane – dokonanie regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagających tego elementów systemu.
   6. Sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji.

Serwisant powinien sprawdzić także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne

   1. Sprawdzić zgodność instalacji z projektem powykonawczym, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszem rozwoju pożaru pod kątem możliwych zmian i niezgodności.
   2. Sprawdzenie i przeprowadzenie prób dla wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: pierwszy przegląd należy wykonać w listopadzie 2019 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.”

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2019r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

 

b) dotychczasowe doświadczenie – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery serwisowane systemy SAP w ostatnich 5 latach, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej serwisowanych systemów SAP Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 serwisowanych systemów SAP
Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 serwisowanych systemów SAP
Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 serwisowanego systemu SAP
Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnego serwisowanego systemu SAP

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= P+ Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 1 cz.1 – Projekt systemu SAP
  4. Załącznik nr 1 cz.2 – Projekt systemu SAP