Zapytanie ofertowe – „Usuniecie czterech szt. drzew na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest usunięcie drzew rosnących przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (działka nr 61 obręb Żarów):

  1. Graby pospolite o obwodach pni 55,56,35 cm;

  2. Dąb czerwony o obwodzie pnia 370 cm.

  Zgodnie z Decyzją (nr K.6131.90.2018) w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew z dnia 24 września 2018 r.

  Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminie od 15 października do 30 listopada 2018 r.

  W zakresie Oferenta jest:

  – zabezpieczenie/wygrodzenie terenu;

  – usunięcie karpiny;

  – zagospodarować powstałe drewno,

  – uporządkować teren po zakończeniu prac w tym zahumusować i obsiać trawą.

 3. Termin wykonanie zamówienia .
  a) Rozpoczęcie realizacji: od dnia przekazania zlecenia nie wcześniej niż przed 15 października 2018 roku
  b) Zakończenie realizacji: 30 listopada 2018 roku.

 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny. 
 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
  Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
   
 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

  2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 7. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Sposób przygotowania ofert.
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

  2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

  4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

  5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  6. Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 9. Terminy składania ofert. 
  1. Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2018r. do godziny 10.00.
 10. Wybór oferenta

  Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 11. Warunki uzupełniające.

   1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

                       1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
                               w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
                       1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
                       1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

   1. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
   2. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. 
 12. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie 
  2. Formularz nr 2 – Formularz oferty