Zapytanie ofertowe – „Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Dzierżoniowie – obręb 0005 Zachód.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:
a) Wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru zlokalizowanego w Dzierżoniowie, obręb 0005 Zachód. Mapę należy przekazać w postaci drukowanej – 1 egzemplarz oraz pliku DWG/DXF;
b) Wykonanie pomiarów wysokościowych (siatka pomiarowa 20m x 20m) dla obszaru objętego zapytaniem ofertowym. Wynik pomiarów wysokościowych (rzędne wysokościowe) należy przekazać w formie pliku DWG/DXF nałożonych na mapę do celów projektowych skalibrowaną do układu PUG 2000/5.

Zakres mapy do celów projektowych i obszaru podlegającego pomiarom wysokościowym stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania całości zakresu zapytania ofertowego: do 7 tygodni od daty podpisania umowy/zlecenia.

4.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

5.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

7. Sposób przygotowania ofert.

7.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

7.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

7.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

7.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta na wykonanie MDCP – Dzierżoniów”  w terminie do 30 lipca 2021 r. do godziny 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 30 lipca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie 30 lipca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul . Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Dzierżoniowie – obręb 0005 Zachód.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 1 zakres mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych:
plik w formacie PDF
plik w formacie ZIP (po rozpakowaniu dostępny plik DWG)