Zapytanie ofertowe – „Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Wałbrzychu – obręb Poniatów 10.”

 

Pytanie nr 1.
W związku z zapytaniem „Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Wałbrzychu-obręb Poniatów 10.” chciałbym się zapytać odnośnie terminu wykonania który jest podany 5 tygodni. Czy to jest termin już otrzymania gotowych oklauzulowanych/opieczętowanych map do celów projektowych? czy wersji roboczej? Bo z godnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznych starostwo na przygotowanie materiałów dla takiej powierzchni ma czas 20 dni roboczych. Taki sam czas mają na weryfikację operatu. Tak więc samej procedury mamy 40 dni roboczych, a należy tutaj jeszcze doliczyć czas na wykonanie pomiaru oraz skompletowanie operatu.
Tak więc, jeśli Starostwo będzie wykonywało swoje czynności zgodnie z literą prawa to taki termin nie jest realny do wykonania.

Ad. Pytanie nr 1
W związku z wątpliwościami dot. terminu wykonani robót uprzejmie informuję, że w terminie 5 tygodni od daty podpisania zlecenia/umowy należy:
– pobrać materiały z urzędu,
– wykonać prace w terenie,
– opracować operat i złożyć go do sprawdzenia w urzędzie (potwierdzeniem złożenia operatu do sprawdzenia jest dokument potwierdzający jego wpłynięcie do urzędu).

Czas weryfikacji operatu przez urząd nie jest wliczany w termin 5 tygodni przewidzianych na wykonanie zlecenia.

Płatność za wykonane zlecenie będzie realizowana po weryfikacji operatu przez urząd i oklauzulowaniu/opieczętowaniu mapy do celów projektowych.


 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Wałbrzychu – obręb Poniatów 10.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) Wykonanie mapy do celów projektowych dla obszaru zlokalizowanego w Wałbrzychu, obręb Poniatów 10. Mapę należy przekazać w postaci drukowanej oraz pliku DWG/DXF;

b) Wykonanie pomiarów wysokościowych (siatka pomiarowa 10m x 10m) dla obszaru objętego zapytaniem ofertowym. Wynik pomiarów wysokościowych (rzędne wysokościowe) należy przekazać w formie pliku DWG/DXF nałożonych na mapę do celów projektowych skalibrowaną do układu PUG 2000/5.

Zakres mapy do celów projektowych i obszaru podlegającego pomiarom wysokościowym stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania całości zakresu zapytania ofertowego: do 5 tygodni od daty podpisania umowy/zlecenia.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

5.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

9.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta na wykonanie MDCP – Wałbrzych Poniatów 10”  w terminie do 16 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 12 kwietnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

9.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie 16 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Wałbrzychu – obręb Poniatów 10.”

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 1 zakres mapy do celów projektowych.
  4. Załącznik nr 2 – obszar objęty pomiarem wysokościowym.