Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych w budynku G zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z poniższym zakresem:

– uzupełnienie ubytków w tynku ścian i sufitów;
– tynkowanie nowo wymurowanej ściany korytarza,;
– szpachlowanie ścian i sufitów;
– przygotowanie pod malowanie ścian i sufitów + malowanie;
– obróbki otworów drzwiowych i okiennych;
– montaż parapetów okiennych wewnętrznych na korytarzu;
– prace instalacyjne:

a) odtworzenie instalacji elektrycznej + biały montaż elektryczny, osadzenie rozdzielnic natynkowych, montaż opraw oświetleniowych;

b) montaż i zasilenie grzejników ogrzewania CO;

– wykonanie stosownych pomiarów, prób i sprawdzeń;
– okres gwarancji na wykonane prace min. 36 miesięcy.

Materiały budowlane niezbędne do wykonania robót dostarcza/finansuje Zamawiający.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z zamawiającym jednak nie później niż do końca 2018 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

lub przesłać skan na adres mailowy: ipd@ipdevelopment.pl.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 3 – Rzut powierzchni objętej zleceniem.