Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego – zasilanie rezerwowe.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70,

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, obejmujących w szczególności:

  1. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej;
  2. Dostawa i montaż rozdzielnicy R.REZ z układem SZR;
  3. Wykonanie tras z drabin kablowych;
  4. Wykonanie odpowiednich przeróbek w stacji nN;
  5. Odtworzenie wewnątrz pomieszczenia rozdzielni nN powłok malarskich/tynkarskich po wykonanych przejściach przez ściany zewnętrzne;
  6. utylizacja materiałów powstałych w toku wykonywanych prac;
  7. Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, rozruchów itp. wraz z protokołami;
  8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w zakresie prac wykonywanych na terenach zewnętrznych + płyta fundamentowa pod agregat;
  9. wyłączenie zasilania obiektu w energię elektryczną w celu realizacji prac może nastąpić po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Przedmiotowe wyłączenie może być realizowane tylko w weekendy

Oferent na podstawie załączonej dokumentacji oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

UWAGA: zakres zapytania nie obejmuje:

– dostawy i montażu agregatu

– wykonania płyty fundamentowej pod agregat (płyta została już wykonana)

– zakresu związanego ze stacjami ładowania (zasilania stacji ładowania, rozdzielnicy RŁ, tras kablowych w tym zakresie).

 

3. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 29.02.2023r.

 

4. Termin i forma składania ofert.

Oferty należy składać:

4.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu – zasilanie rezerwowe”

w terminie do 08 grudnia 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 08 grudnia 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

lub

4.2. W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 08 grudnia 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu – zasilanie rezerwowe.”

 

5. Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena

100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Wojciech Kloc, tel. (+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

 

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7.3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.

7.4. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

10.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.

10.2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

10.3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad

 

11.  Informacje uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

· złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;

· gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;

· gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12.  Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 1:

a) Dokumentacja projektowa