Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla budynku „F” na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

Wałbrzych, dnia 25.03.2021 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki „Wykonaniu w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla budynku „F” na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Setia INVEST
Andrzej Ostrowski
Witosa 1
56-100 Wołów

Załącznik


 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia są roboty projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla budynku
  produkcyjno-magazynowego „F” zlokalizowanego na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
  Dodatkowe wytyczne do projektowania:
  • należy wykonać projekt wykonawczy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z doborem opraw uwzględniając obowiązującą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu stanowiącą załącznik nr 1 oraz aktualny układ pomieszczeń stanowiący załącznik nr 2;
  • należy uwzględnić montaż opraw w miejscach lokalizacji hydrantów wewnętrznych oraz gaśnic.
  • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),
  • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach prowadzonych natynkowo (istnieje możliwość wykorzystania istniejących tras kablowych),
  • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
  • uzgodnić projekt z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

  Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 3. Termin wykonanie zamówienia .
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.
 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:Wojciech Kloc, tel., 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
  6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2
 7. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Sposób przygotowania ofert.
  8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
  8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
  8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  8.6. Ofertę należy składać:
   

  a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl do dnia: 19.03.2021 do godziny: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 19.03.2021 w godzinach: 12:10 – 12:30.

  lub

  b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy Uczniowskiej 16 na II piętrze do dnia 19.03.2021 r. do godziny 12:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

  “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

  Ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych

  i opisana:

  Oferta na wykonanie usługi pn.: 
  „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego
  ewakuacyjnego dla
  budynku „F” na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

 9. Wybór oferenta

  Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 10. Warunki uzupełniające.
  10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie
   Zamówienia,
  • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a
   czego nie można
   było wcześniej przewidzieć,

  10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
  10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 11. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 1 – wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  4. Załącznik nr 2 – aktualny rozkład pomieszczeń