Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej tj. • wykonanie wyrzutni w ilości 28szt. o średnicy od Ø200 do 315mm. Wyciąg bez przepustnic z nasadą kominową obrotową, podstawa B/II i rurą spiro. • dla pomieszczenia nr 3 należy przewidzieć 5szt czerpni + podstaw dachowych B/II + rura spiro + przepustnica + nawietrzak wyporowy. Nawiew (oprócz pomieszczenia nr 3) będzie realizowany poprzez istniejące czerpnie zamontowane w elewacji budynku. • zapewnienie kierownika robót oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. W załączeniu koncepcja rozmieszczenia wyrzutni będąca załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Przyjęto jednokrotność wymiany powietrza na godzinę.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1 6.2. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. 8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu. 8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika. 8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie – przy czym: • Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
(Nie otwierać przed dniem 21.05.2018r. godz. 1230)

9. Terminy składania ofert.

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2018r. do godziny 1200.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

10. Wybór Oferenta.

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: • złożenia mniej niż dwóch ofert, • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia, • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,
11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 2 – Koncepcja Projektowa.