Zapytanie ofertowe – „Wykonanie zdjęć obiektów przemysłowych, mieszkaniowych oraz działek inwestycyjnych będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”

Wałbrzych, dnia 26.06.2019 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki dotyczącego wykonania zdjęcia obiektów przemysłowych, mieszkaniowych oraz działek inwestycyjnych będących własnością IPD Sp. z o.o. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Fotografia Mariusz Mikołajczyk

Ul. 1 Maja 54

98-200 Sieradz

 

Załącznik

 


 1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest:

 1. wykonanie zdjęć obiektów (wykaz obiektów i działek inwestycyjnych objętych zapytaniem ofertowym stanowią załączniki nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego) z poziomu terenu oraz z powietrza (dronem) ;
 2. zdjęcia muszą podkreślać walory terenu oraz fotografowanych obiektów;
 3. zdjęcia należy przekazać w wersji elektronicznej, o rozdzielczości pozwalającej na wykorzystanie ich zarówno na stronach internetowych, jak i w poligrafii (wydruki wielkoformatowe – banery reklamowe, ulotki i foldery reklamowe);
 4. wykonawca dokona odpowiedniej obróbki cyfrowej zdjęć, aby podnieść ich atrakcyjność.
 5. wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki źródłowe (format JPG, TIFF, RAW);
 6. Wykonawca zdjęć musi posiadać ważne pozwolenia/licencje na pilotowanie dronów i wykonywanie zdjęć w pobliżu terenów zabudowanych – do wglądu przez Zamawiającego;
 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wykorzystywania wszystkich materiałów powstałych w związku z realizacja zlecenia na wszystkich polach eksploatacji z możliwością ewentualnych późniejszych modyfikacji przez Zamawiającego lub wybrane przez Zamawiającego podmioty trzecie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podpisania stosownego dokumentu o przeniesieniu praw autorskich przygotowanego przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
 8. wykonawca udokumentuje swoje doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń poprzez wypełnienie formularza nr 3 do zapytania ofertowego.
 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Mariola Kozłowska, tel. (+48) 74 6462577, mariola.kozłowska@ipdevelopment.pl
Grzegorz Kogut, tel.(+48) 74 6462577, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

6.3. Wypełniony formularz – Doświadczenie – Formularz nr 3

 1. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2019r. do godziny 12.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz Nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz Nr 2 – Informacje o oferencie

3. Formularz Nr 3 Doświadczenie

4. Załącznik Nr 1 – Wykaz obiektów objętych zapytaniem ofertowym

5. Załącznik Nr 2 – Wykaz działek objętych zapytaniem ofertowym