Zapytanie ofertowe – „Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem biurowo – socjalnym hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

Wałbrzych, dnia 09.08.2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie zlecenie prac polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych przed budynkiem biurowo – socjalnym hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

AllDoMat – Usługi Sprzątające
Ul. Opolska 5b/1
55-010 Groblice

Załącznik: Informacja o udzieleniu zamówienia

 


1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie koncepcji i wykonanie prac zgodnie z poniższym zakresem:

Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem biurowo – socjalnym hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego:

  1. Należy przygotować koncepcję zagospodarowania terenu zielonego, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;

a) Koncepcja powinna zakładać oczyszczenie / zdjęcie górnej warstwy podłoża na terenie zielonym – zgodnie z zaznaczeniem na mapie;
b) Na całości należy zastosować warstwę nieprzepuszczalną rozrost chwastów – geowłókninę;
c) Dodatkowo należy zaprojektować ułożenie kruszywa lub kory;
d) Ponadto należy zaprojektować zasadzenie krzewów typu: jałowiec płożący, cisy płożące, kosodrzewina, trzmielina pospolita, iglaki ozdobne;
e) W koncepcji należy pozostawić istniejące krzewy (zdj. 3, 4);
f) Należy przewidzieć do wycinki jeden krzew – zgodnie z zaznaczeniem na mapie (zdj. 5a).

  1. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji należy wykonać prace.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

a) Rozpoczęcie realizacji: od dnia przekazania zlecenia;
b) Zakończenie realizacji: 30 września 2018 roku.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 

 6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1
6.2. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

 8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy
przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 

9. Terminy składania ofert. 

9.1. Oferty należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2018r. do godziny 10.00.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu 

 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

 11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 1 – szkic z zaznaczeniem terenu podlegającego zamówieniu
  3. Załącznik nr 2 – dokumentacja zdjęciowa