Zapytanie ofertowe – Zakup, dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej

 

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

 

Zapytanie ofertowe – „Zakup, dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Centrala obejmuje 4 wejściowe kanały SIP Trunk, 10 Użytkowników w technologii VOIP, 10 UT/NT/HDV Extension + telefony.

 

Urządzenia o parametrach nie gorszych niż:

Produkt Szt.
centrala KX NS 500 Basic control unit
– 6 ports analog trunk I/F w/CID (RJ45x3)
– 16 ports SLT I/F w/CID + MWL (RJ45x5)
– 2 ports DPT I/F (RJ45x1)
– 2 ports Power failure transfer
– 2 ports DISA /Simplified VM
1
Karta DSP VOIP SMALL 1
SIP H.323 – 4 channels 1
Tel. Panasonic KX-NT553 1
Licencje UT/NT/HDV Extension 10 users pakiet 1
KX-A239  zasilacz do telefonu 9
KX-NS0154CE  antena  DECT 1
KX-A421 CE zasilacz anteny 1
KX-NT551 telefon systemowy 8
Instalacja oraz podłączenie systemu , programowanie połączeń przychodzących 1

 

 1. Data zapytania: 05.2020
 2. Miejsce wykonania usługi: Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych
 3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.
 4. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni po dostarczeniu zamówienia.
 5. Forma płatności: 14 dni po odebraniu wykonania usługi.
 6. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

100% – cena zł netto

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta na „Zakup, dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej”

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00, dnia 01.06.2020 r.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 11:00, dnia 01.06.2020 r.

 1. Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kogut, tel. 74 646 2576

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 

Załączniki:

1. Zapytanie Ofertowe Centrala Telefoniczna

2. Formularz Ofertowy Centrala Telefoniczna

 

Wyniki postępowania:

Do realizacji zamówienia wybrana została firma: FICEK ANNA Dystrybutor Panasonic; Ul. Domańskiego 1; 44-102 Gliwice