Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3”.

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;

b) Wykonanie (wybudowanie, montaż) instalacji z elementów i urządzeń instalacji powierzonych przez Zamawiającego:

   • Moduły fotowoltaiczne JA Solar JAP 60S10 290/S.C. – 169 szt.
   • Falowniki OMNIK Omniksol-20k-TL2 – 2 szt.
   • Podkonstrukcja BAKS W-H4G2 zgodnie z załącznikiem nr 1;

c) Dostarczenie i zamontowanie pozostałych brakujących elementów instalacji i urządzeń;

d) Wykonanie ręcznych wykopów (odkrywek) w celu potwierdzenia przebiegu zinwentaryzowanego kabla sN. Kabel sN przebiega przez teren montażu instalacji.

e) Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane

f) Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC

g) Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN

h) Montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do internetu (urządzenia dostarcza Wykonawca, kartę operatora sieciowego dostarcza Zamawiający)

i) Zgłoszenie instalacji do dystrybutora OSD

j) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

k) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:

l) Łączna moc modułów fotowoltaicznych 49,01 kW

m) Rodzaj ogniwa: polikrystaliczne

n) Kąt nachylenia podkonstrukcji: 30 stopni

o) Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana

p) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono w Załączniku nr 4 do zapytania

q) Elementy instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 2.0 m od krawężnika drogowego oraz granic nieruchomości

r) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia

s) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania

t) Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na terenie inwestycji przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do zapytania. Zamawiający dopuszcza inne warianty rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 7 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.02.2017 r. do 01.02.2020 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedna naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 40 kW potwierdzona referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

5. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat Dzierżoniowski, adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 19. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy brakujących materiałów oraz elementów instalacji do miejsca wykonania.

6. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Rozładunek

Rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

9. Dokumenty składające się na ofertę

9.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

9.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

9.3. Szczegółowe warunki gwarancji wraz z warunkami jej utrzymania

10. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

12. Sposób przygotowania ofert

12.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

12.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

12.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

12.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

13. Terminy składania ofert

13.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 r. do godziny 10.00.

13.2. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3”

13.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

 

 

14. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Warunki uzupełniające

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
  2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
  3. Załącznik nr 3 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych
  4. Załącznik nr 4 – Plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną
  5. Załącznik nr 5 – Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych
  6. Załącznik nr 6 – Zestawienie podkonstrukcji