Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie ścian wydzielenia wewnętrznego w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert – do 04.08.2021 r

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  • Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ścian wydzielenia wewnętrznego w hali inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a zgodnie z poniższymi wytycznymi:
    1. wykonanie przez uprawnionego projektanta konstruktora i przedłożenie do akceptacji IPD Sp. z o.o. projektu ściany wydzielającej z blachy trapezowej T50 w osi „4”;
    2. zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej pod zabudowę z blachy trapezowej na wysokość ok. 3,15 m (3 moduły blachy trapezowej konstrukcyjnej). Wysokość słupków zgodnie z wysokością ściany ok. 3,15 m. Słupki stalowe z profili min. 150×150 mm kotwione do posadzki kołkami rozporowymi. Rozstaw słupków nie większy niż 3,5 m. Dopuszcza się konstrukcję wsporczą ocynkowaną lub malowana w kolorze RAL 9002.
    3. montaż blachy trapezowej do słupów żelbetowych poprzez kątownik/profil zimno gięty;
    4. blacha trapezowa T50 gr. min 0,5/07 mm (do określenia przez projektanta);
    5. zabezpieczeni górnej krawędzi blachy trapezowej (zwieńczenie) poprzez zastosowanie profilu stalowego i wykończenie obróbką blacharską;
    6. wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
    7. integralną część zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 – koncepcja wykonania ścian wydzielających wewnętrznych.Prace do wykonania w osi „H”
    8. dostawa i montaż bramy segmentowej o wymiarach szer. 280 cm x wys. 450 cm z napędem elektrycznym. Producent bramy oraz parametry charakterystyczne identyczne jak brama istniejąca;
    9. dostawa i montaż drzwi stalowych wejściowych. Producent drzwi oraz parametry charakterystyczne identyczne jak drzwi istniejące. Drzwi wyposażone w samozamykacz;
    10. dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej pod bramę segmentową i drzwi stalowe;
    11. wykonanie prac rozbiórkowych: demontaż płyt warstwowych elewacyjnych w zakresie niezbędnym do montażu bramy segmentowej i drzwi stalowych, cięcie podwaliny żelbetowej;
    12. wykonanie obróbek blacharskich bramy segmentowej i drzwi stalowych, uzupełnienie posadzki, zastosowanie kątownika pod panelem bramy, uzupełnienie kostki brukowej;
    13. doprowadzenie zasilania z rozdzielni do starowania bramą segmentową;
    14. utylizacja materiałów powstałych podczas prowadzenia prac w tym płyt warstwowych i betonuPrace do wykonania w osi „A”
    15. wykucie otworu pod montaż drzwi ppoż i wstawienie nadproża (2 x L-19);
    16. dostawa i montaż drzwi ppoż. EI60 o wym. 120 x 200 cm – producent drzwi oraz parametry charakterystyczne zgodne z drzwiami istniejący;
    17. wykończenie ościeży otworu drzwiowego i malowanie;
    18. uzupełnienie posadzki;
    19. utylizacja materiałów powstałych podczas prowadzenia pracPrace do wykonania w pomieszczeniu 0.22
    20. Demontaż istniejącego zlewu oraz zaślepienie instalacji wod-kan;
    21. Demontaż okładzin ceramicznych ścian, szpachlowanie ścian i malowanie;
    22. Rozbiórka ściany na szerokość pomieszczenia wraz z demontażem drzwi (demontaż z odzyskiem)
 3. Termin wykonanie zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 12 tygodni od momenty przyjęcia Zamówienia.
 4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Wojciech Kloc, tel. (+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
  Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl
 6. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
 7. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 8. Terminy składania ofert. 
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem: 

   „Oferta – ściany wydzielające”
   w terminie do 04 sierpnia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 04 sierpnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych
   i opisana:
   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:
   „Zaprojektowanie i wykonanie ścian wydzielenia wewnętrznego w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”

 9. Wybór oferenta
  Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 10. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Koncepcja wykonania ścian wydzielających wewnętrznych
 2. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 3. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu