Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie pylonu reklamowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Świebodzicach 58-160, przy ul. Strefowej 5a”.

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie pylonu reklamowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Świebodzicach 58-160, przy ul. Strefowej 5a”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16 58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie pylonu reklamowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Świebodzicach 58-160, przy ul. Strefowej 5a, na nieruchomości będącej własnością Zamawiającego.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

–           wykonanie projektu pylonu na podstawie złożonej koncepcji (wizualizacji) do oferty i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;

–           złożenie skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w sprawie wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablicy reklamowej (pylonu) zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane;

–           dostarczenie i zamontowanie pylonu w tym wykonanie odpowiedniego fundamentu;

–           przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

2.3 Właściwości pylonu:

–           konstrukcja zewnętrzna o wymiarach około 400 cm wysokość x  około 150 cm szerokość, przymocowana do fundamentu utworzonego przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pylon składający się z jednostronnego totemu, niepodświetlanego, z miejscem na wpisanie 10 firm, dwurzędowy, po 5 okien w dwóch rzędach. Każde okno do wpisania firm o wymiarach około 20 cm wysokość x około 60 cm długość. Miejsce na określenie firm każdorazowo wymienne. Pierwszy rząd okien powinien zaczynać się od wysokości około 150 cm. Na dole pylonu napis www.ipdevelopment.pl”. Logo firmy u góry o wymiarach około 60 cm wysokość x  około150 cm długość. Pod logiem napis „Świebodzice ul. Strefowa 5A”. Profile boczne półokrągłe, aluminiowe.  Konstrukcja nośna stabilna, zapewniająca odporność na działania czynników zewnętrznych, zabezpieczona antykorozyjnie.

3.Termin wykonania zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania całości zakresu zapytania ofertowego: do dnia 31 października 2021 roku. Umowa w formie zlecenia.

4.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Maurycy Roman, tel. (+48) 74 6462577, maurycy.roman@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

5.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

7. Sposób przygotowania ofert.

7.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

7.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

7.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

7.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

7.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl

tytułem:

„Oferta na wykonanie pylonu dla Biznes Inkubatora w Świebodzicach” w terminie do 13.09.2021 r. do godz. 10:00, w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 13.09.2021 r. w godz. 10:10 – 10:30.

lub:

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 13.09.2021 r. do godz. 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

„Oferta na wykonanie pylonu dla Biznes Inkubatora w Świebodzicach”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Wykaz Załączników i Formularzy:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 1- Zdjęcie przedstawiające miejsce zamontowania pylonu