Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działkę nr. 751/11 w Świebodzicach wraz z projektem drogi wewnętrznej.”

1.Nazwa i adres Zamawiającego
INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2.Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są prace projektowe polegające na zaprojektowaniu zjazdu z ul. Kasztanowej na działkę nr 751/11 w Świebodzicach oraz drogi wewnętrznej, zgodnie z poniższym zakresem:

– wykonanie mapy do celów projektowych,

– wykonanie badań geotechnicznych;

– zaprojektowanie zjazdu z ul. Kasztanowej (droga gminna) na działkę nr 751/11 – w załączeniu proponowana koncepcja lokalizacji zjazdu,

– uzyskanie decyzji o lokalizacji zjazdu/uzgodnienie lokalizacji zjazdu z odpowiednim organem;

– zaprojektowanie drogi wewnętrznej na działce nr 751/11 o kategorii ruchu KR4 – w załączeniu proponowana koncepcja lokalizacji drogi;

– wykonanie projektu organizacji ruchu tymczasowego oraz docelowego,

– uwzględnienie ew. przeprojektowania dróg wewnętrznych Świebodzickiego Parku Przemysłowego pod ruch samochodów ciężarowych (TIR);

– należy uwzględnić zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej (m.in. oświetlenie, odwodnienie itp.

– wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem.

3.Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym, preferowany termin do 31.01.2019 r.

4.Wizja lokalna miejsca objętego pracami projektowymi.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu objętym pracami projektowymi. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6.Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7.Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8.Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.Terminy składania ofert. 

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018r. do godziny 11.00.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu 

10.Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11.Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12.Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 Informacje O Oferencie
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty
3. Załącznik nr 1 – Proponowana lokalizacja zjazdu i drogi wewnętrznej.
Załącznik nr 1 A
Załącznik nr 1 B