PRZETARG NIEOGRANICZONY, DWUSTOPNIOWY (OFERTOWANIE – NEGOCJACJE) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zaprojektuj i wybuduj” halę magazynową, położoną w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 750/3 i 747/14.”

PRZETARG NIEOGRANICZONY, DWUSTOPNIOWY (OFERTOWANIE – NEGOCJACJE)

dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:

„Zaprojektuj i wybuduj” halę magazynową, położoną w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 750/3 i 747/14.” 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego
IPD/ŚbPP/07/2017


Załączniki:

SIWP 

Część II Projekt umowy

Część III Wytyczne wykonania robót

Załącznik A – Koncepcja zagospodarowania działki

Załącznik B – Mapa do celów poglądowych

Załącznik C – Wypis oraz wyrysy z MPZP

Załącznik D – Wypis z ewidencji gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Załącznik nr 1 – SIWP

Załącznik nr 2 – SIWP

Załącznik nr 3 – SIWP

Załącznik nr 4 – SIWP

Załącznik nr 5 – SIWP

 

Zmiany do SIWP:

Zmiana nr 1


Pytania i odpowiedzi:

1) Proszę o informację jaki wymóg termoizolacyjności należy spełnić przyjmując grubości izolacji dla przegród zewnętrznych (dach i ściany). Czy należy przyjąć przedział temperaturowy:  8°C ≤ ti < 16°C i odpowiednio dla dachu  Umax≤0,30 W/(K*m2)  i dla ścian zew.  Umax≤0,45 W/(K*m2)? Czy jednak należy przyjąć przedział temperaturowy  ti ≥ 16°C i odpowiednio dla dachu  Umax≤0,18 W/(K*m2)  i dla ścian zew.  Umax≤0,23 W/(K*m2)?

Odp. Proszę przyjąć w ofercie dla projektowanego obiektu przedział temperaturowy  ti ≥ 16°C i odpowiednio dla dachu  Umax≤0,18 W/(K*m2)  i dla ścian zew.  Umax≤0,23 W/(K*m2)

2) Proszę o wyjaśnienie co oznaczają dwie przerywane linie widoczne na koncepcji zagospodarowania działki biegnące przez całą długość hali nowoprojektowanej?

Odp. Proszę nie sugerować się przerywanymi liniami widocznymi na koncepcji, nie mają one znaczenia.

3) Czy Inwestor ma warunki techniczne przyłączy (woda, prąd, gaz, kanalizacja sanitarna, deszczowa, woda na cele ppoż)? Jaka jest wydajność sieci hydrantowej?

Odp. Inwestor nie posiada warunków przyłączenia do sieci gdyż wszystkie media będą doprowadzane do projektowanego budynku na zasadzie rozbudowy istniejących instalacji zewnętrznych będących własnością Inwestora.

Wydajność sieci hydrantowe

4) Czy na terenie są hydranty zewnętrzne?

Odp. W bezpośrednim sąsiedztwie w odległości ok. 20m od projektowanej inwestycji znajduje się hydrant zewnętrzny naziemny

5) Czy w hali mają być regały wysokiego składowania, po czyjej stronie jest wykonanie regałów?

Odp. Regały magazynowe wysokiego składowania nie podlegają wycenie. Będą one realizowane przez użytkownika obiektu w późniejszym terminie. Oferent powinien przewidzieć w wycenie wykonanie posadzki, która umożliwi m.in. wysokie składowanie.

6) Istniejące budynki „B”; „C” i „D” – jaką pełnią funkcję co w nich jest?

Odp. W budynku B i C prowadzona jest fundacja doskonalenia zawodowego w której znajdują się pojedyncze maszyny do obróbki metali. Budynek D pełni funkcję produkcyjno- magazynową tj. magazynowanie i montaż elementów z tworzyw sztucznych

7) Bardzo blisko wypadają latarnie przy projektowanej hali – czy kalkulować je do przełożenia całość przy projektowanym placu manewrowym, kolizja latarni z placem manewrowym czy mamy kalkulować montaż nowych lamp?

Odp. Wszystkie latarnie wchodzące w kolizję z projektowanym obiektem oraz elementami zagospodarowania terenu należy przewidzieć do likwidacji. W zamian należy uwzględnić oświetlenie zewnętrzne realizowane na elewacji projektowanego obiektu.

8) W narożniku projektowanej hali jest kolizja z wodą oraz zaraz przy tym narożniku znajduje się  zbiornik pod ziemią oznaczenie „b.r.k” – czy zbiornik pozostaje?

Odp. Cała zinwentaryzowana infrastruktura podziemna, która będzie kolidowała z projektowanym obiektem podlega przełożeniu lub zastosowaniu innego rozwiązania. Załączona do przetargu koncepcja nie uwzględnia demontażu zbiornika betonowego oznaczonego na mapie jako „b.r.k”.

9) Czy Inwestor posiada jakieś dokumenty związane z budową obiektów: opinia geotechniczna, decyzja środowiskowa, – jeżeli wiadomo, co będzie składowane itd.?

Odp. Inwestor nie posiada opinii geotechnicznej, jeśli Oferent pisemnie wyrazi chęć wykonania takich badań we własnym zakresie, Inwestor wyrazi na nie zgodę. Na chwilę obecną nie wiadomo jaki podmiot będzie funkcjonował na projektowanym obiekcie.

10) Od strony doków przebiega linia energetyczna – jakiego napięcia?

Odp. Najprawdopodobniej jest to linia wysokiego napięcia. Należy to zweryfikować we własnym zakresie.

11) Na rzucie hali jest element o oznaczeniu i.c. między linia wymiarową 20 a 40 – co to ma być?

Odp. Jest to nieczynna infrastruktura przeznaczona do likwidacji.

12) Na rzucie budynku hali są dwie linie przerywane z wymiarami ˞7,6 i ˞8 – co to jest?

Odp. Proszę nie sugerować się przerywanymi liniami widocznymi na koncepcji, nie mają one znaczenia.

13) Ile stopni C ma być w części magazynowej/produkcyjnej?

Odp. Temperaturę wewnątrz hali należy przyjąć jak dla produkcji tj. >16oC. Ponadto parametry termoizolacyjności dla dachu i ścian zewnętrznych również należy przyjąć jak dla produkcji.

14) Wentylacja w części magazynowej – tradycyjna wynikająca z przepisów czy specjalistyczna wg wytycznych Inwestora?

Odp. Należy przyjąć rozwiązania projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

15) Z uwagi na znaczną różnicę terenu prosimy o informację, jaki Inwestor zakłada poziom posadowienia obiektu?

Odp. Inwestor nie zakładał poziomu posadowienia obiektu. Należy we własnym zakresie przeanalizować dostępne dokumenty i przyjąć stosowne rozwiązanie.

 


 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. dwustopniowego (Ofertowanie – Negocjacje) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:  ,,Zaprojektuj i wybuduj” halę magazynową, położoną w Świebodzicach na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 750/3 i 747/14″

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

 

,,PEKABEX BET” S.A
Ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań

 

Załączniki:
1. Informacja o udzieleniu zamówienia