Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej w Wałbrzychu

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 

ZAMAWIAJĄCY:

„INVEST–PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 74 890 000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309190, NIP 886-28-87-034, REGON 020686631

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Wojciech Kloc, tel. 791147666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl,
(imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail)  

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej w Wałbrzychu”.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

  1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem jest doradztwo i pozyskanie informacji, służących do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w technologii modułowej w Wałbrzychu.
  2. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3.
  3. Dialog przybierze formę wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej oraz może odbywać się w formie spotkania indywidualnego lub grupowego z Wykonawcami.
  4. Cele dialogu technicznego:
   1. Przeprowadzenie dialogu technicznego w zakresie zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych i logistycznych inwestycji wskazanej w ust. 1, w celu opracowania dokumentacji zamówienia, która będzie w jak najlepszym zakresie odpowiadała potrzebom/celom Zamawiającego.
   2. Zdefiniowanie najlepszych, najnowszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych, logistycznych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia, tj. budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności oraz zaproponowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, mających na celu usprawnienie inwestycji.
   3. Skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji.
   4. Przygotowanie do realizacji zamówienia w zakresie szczegółowego określenia jego przedmiotu, a w konsekwencji również do zapewnienia celowego, racjonalnego wydatkowania środków.
  5. Zakres informacji, które Zamawiający chce uzyskać od Wykonawców:
   1. Informacje o najnowszych, najkorzystniejszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w zakresie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej, dopasowanych do potrzeb „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.
   2. Informacje dot. możliwych kosztów zamówienia
   3. Informacje o terminach związanych z realizacją zamówienia
   4. Informacje dot. zasad udzielania gwarancji i rękojmi
   5. Informacje dot. zasad płatności
  6. W toku dialogu technicznego Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu jego przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
  1. Do udziału w dialogu technicznym zostanie zaproszony Wykonawca, który posiada zdolności techniczne i zawodowe, tj. posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie
   i wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń
   do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej:

   • 2 zamówienia zrealizowane na rzecz jednego Zleceniodawcy, polegające na budowie min. 3 domów w technologii modułowej.
  2. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
   1. zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym (wzór zgłoszenia stanowi załącznik
    nr 1)
   2. wykaz wykonanych zamówień wraz z podaniem dat wykonania, zakresu zamówienia, wartości i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (wzór wykazu zamówień stanowi załącznik nr 2).
   3. Dokumenty wymienione w pkt III ppkt 2 powinny być podpisane przez umocowanego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy/-ów.
 4. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu wskazane w pkt III, składają zgłoszenia
   do udziału (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
  2. Zgłoszenia można składać:
   1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@ipdevelopment.pl
  3. Termin składania zgłoszeń: (14 dni od upublicznienia ogłoszenia)
   Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.
  5. Zgłoszenia zawierające braki formalne podlegają uzupełnieniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu o ich uzupełnienie.
 5. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
  1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z niniejszym zaproszeniem oraz postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” z o.o.
  2. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych Wykonawców.
  3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
  4. Dialog techniczny ma charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku dialogu technicznego ani po ich zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
  5. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami dialogu technicznego za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Wykonawców adres do korespondencji elektronicznej.
  6. Zamawiający zaprosi do dialogu technicznego Wykonawców, którzy złożą prawidłowo sporządzone w języku polskim zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym.
  7. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu oraz spełnienie warunku udziału wskazanego w pkt III.
  8. Wykonawcy zaproszeni do udziału w dialogu technicznym zostaną poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.
  9. Wykonawcy zaproszeni do udziału w dialogu technicznym zobowiązani są do przygotowania wstępnej koncepcji z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania terenu przeznaczonego pod inwestycję pod względem ilości samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z koncepcją zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zapisów MPZP oraz przedstawienia wstępnych szacunkowych kosztów planowanej inwestycji.
  10. Dialog techniczny zostanie przeprowadzony z Wykonawcami w formie spotkań indywidulanych w siedzibie Zamawiającego lub w formie wideokonferencji. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie więcej niż jednego spotkania z każdym zaproszonym Uczestnikiem.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbycia wizji lokalnej wykonanych przez Wykonawcę podobnych inwestycji w indywidualnym terminie uzgodnionym wcześniej z Wykonawcą zaproszonym do udziału w dialogu technicznym.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbycia wizji lokalnej zakładu produkcyjnego
   w którym realizowana będzie produkcja domów modułowych na potrzeby realizacji inwestycji.
  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas prowadzenia dialogu technicznego.
  14. W ramach prowadzonego dialogu technicznego dopuszcza się przekazywanie materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem dialogu technicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub bezpośrednio.
  15. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia dialogu technicznego
   z wybranym Wykonawcą, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu dialogu technicznego.
  16. W trakcie dialogu technicznego Zamawiający może korzystać z doradztwa ekspertów, lub innych osób. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu Postępowania o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania Wykonawców i przejrzystości.
  17. O zakończeniu dialogu technicznego Zamawiający poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej, a w przypadku zakończenia dialogu technicznego po zaproszeniu wybranych Wykonawców do udziału w dialogu technicznym również poprzez przekazanie informacji tym Wykonawcom.
  18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
  19. Wybór Wykonawcy zamówienia, którego dotyczy dialog techniczny, zostanie dokonany
   w trakcie odrębnego Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” z o.o.
  20. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
  21. Każdy Wykonawca dialogu technicznego samodzielnie ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w dialogu technicznym.
  22. Wykonawcom dialogu technicznego nie przysługują żadne roszczenia w zakresie dialogu technicznego w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w dialogu technicznym.
 6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO), Zamawiający (organizator dialogu technicznego) informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
  2. Dane kontaktowe administratora: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, tel. 74 646 25 70 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia dialogu technicznego, związanego z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budowąbudynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej w Wałbrzychu.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest niezbędność przetwarzania
   do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE).
  5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy i podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora. W zależności od przebiegu zamówienia oraz realizacji umowy podane dane mogą ponadto być przekazane właściwym organom władzy publicznej,
   w szczególności sądom. Odbiorcą są organy lub podmioty publiczne uprawnione
   do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną
  6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania podanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Okres przetwarzania podanych danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe jest obliczany
   w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik:

 1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
 2. Wykaz zamówień (wzór)
 3. Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia