Drugie zapytanie ofertowe – Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD

 

 

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

„Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 • Szafki do kuchni – 1 kpl
 • Szafka na odkurzacz – 1 szt.
 • Szafka wnękowa – 1 szt.
 • Szafka sekretariat – 1 szt.
 • Blaty na stół konferencyjny – 1 kpl
 • Szafki sala konferencyjna – 1 kpl

 

Poglądowe projekty znajdują się w załącznikach.

 

Wytyczne:

 1. Osprzęt firmy Blum
 2. Uchwyty metalowe – satyna 160 mm (jak na zdjęciu)
 3. Fronty MDF lakierowane półmat RAL 9010

 

Ad 1.1 Szafki do kuchni

 1. Boki lakierowane półmat RAL 9010
 2. Blaty R20027 – dąb Lancelot
 3. Cokół dolny

Ad 1.2 Szafka na odkurzacz

 1. Górna płyta lakierowana półmat RAL 9010
 2. Cokół dolny

Ad 1.3 Szafka wnękowa

 1. Górna płyta lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Cokół dolny

Ad 1.4 Szafka sekretariat

 1. Górna płyta i boki lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Cokół dolny

Ad 1.5 Blaty na stół konferencyjny

 1. Okleina; zbliżona do: półmat RAL 9010
 2. Grubość 3,2 – 3,6 cm

Ad 1.6 Szafki sala konferencyjna

 1. Górna płyta i boki lakierowana półmat RAL 9010
 2. Półki z możliwością regulacji
 3. Fronty zamykane na kluczyk
 4. Regulowane nóżki

 

2. Data zapytania: 15.09.2020

 

3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: Posiadanie statusu przedsiębiorcy oraz uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i co najmniej roczne doświadczenie przy realizacji podobnych projektów.

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 1. a) cena – 70% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 70, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,7

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

 1. b) czas realizacji – 15% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje wykonanie zlecenia do 4 tyg od otrzymania zlecenia.

Punktacja za czas realizacji będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 15 punktów za czas wykonania zlecenia do 4 tyg.

Pd= 10 punktów za czas wykonania zlecenia do 5 tyg.

Pd= 5 punktów za czas wykonania zlecenia do 6 tyg.

Pd= 0 punktów za czas wykonania zlecenia powyżej 6 tyg.

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

 1. c) okres gwarancji – 15 % wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje przynajmniej 36 miesięcy gwarancji.

Pg= 15 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas co najmniej 48 mies.

Pg= 10 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 36 mies.

Pg= 5 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 24 mies.

Pg= 0 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 12 mies.

gdzie: Pg – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

 

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd + Pg

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 

6. Wizja lokalna: możliwa do przeprowadzenia w dniach roboczych od poniedziałku do piątek w godzinach 7:30 – 15:30 po uprzednim umówieniu z zamawiającym

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

8.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020  r. do godziny 11.00.

8.2. Oferty należy składać w jednym z dwóch sposobów:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 24.09.2020 r. do godziny: 11:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości na w/w
e-mail w dniu 24.09.2020 r. w godzinach: 11:10 – 11:30.

lub

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze do dnia 24.09.2020 r do godziny: 11:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Zapytanie ofertowe – Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD

 

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
o godz. 12:00, dnia 24.09.2020 r.

 

10. Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kogut, tel. 793 224 666

                    e-mail: grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

11. Pozostałe postanowienia:

 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie Ofertowe
 2. Wzór umowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Protokół odbioru
 5. Klauzula informacyjna RODO
 6. Szkic mebli
 7. Zdjęcie uchwytów
 8. Zdjęcie miejsca ustawienia 1
 9. Zdjęcie miejsca ustawienia 2

 

Wyniki postępowania:

Do realizacji zamówienia wybrana została firma: SOL-MEB Ewelina Przybyś; ul. Kościuszki 39; 32-020 Wieliczka