I Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej – 1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

Ogłasza

I Pisemny przetarg nieograniczony

dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

na którą składają się:

1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.

2/ hala magazynowo- produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 1619,10 m2.

 

Data rozpoczęcia: 2018-04- 23
Data zakończenia: 2018-05- 25

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej, wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Halą”.

OZNACZENIE HALI

1/ Hala magazynowo -produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni 1619,10 m2 usytuowana na działce o nr. ew. 4/7, o powierzchni 5386 m2, położonej w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.

 

OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Hala położona jest w południowej części Wałbrzycha, na obszarze zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, zapewniony bardzo dobry zjazd z drogi krajowej nr 35 (ulicy gen. Wł. Sikorskiego bezpośrednio w ulicę Moniuszki, dojazd do hali, ok 300m.

2/ Działka, na której posadowiona jest Hala ma kształt regularny, teren płaski, obszar wolny od zabudowy, zagospodarowany na miejsca parkingowe, ciągi komunikacyjne. Całość ogrodzona.

3/ Hala to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dwuspadowym dachem, wybudowany w konstrukcji stalowej w 1998 roku.

4/ Na powierzchnię użytkową budynku (1619,10 m 2) składają się pomieszczenia usługowe, magazynowe, biurowe oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne.

5/ Długość hali: 40 m, szerokość 40 m, wysokość hali w najwyższym punkcie: 3,5 m do 4,5 m.

5/ W rejonie lokalizacji Hali znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telefonu.

6/ Dla działki 4/7 Obręb nr 33 Podgórze przy ulicy Południowej 3 w Wałbrzychu, na której usytuowana jest Hala nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu.

7/ Obecnie obiekt jest nieużytkowany i nie jest przedmiotem umów zobowiązaniowych.

 

CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Hali wynosi: 979 000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 48 950,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych );

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 25. 05. 2018 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych

nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: Wadium – przetarg na Halę – Wałbrzych ul Południowa 3.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie portalu: www.biznes-polska.pl

UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/ Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) w terminie do dnia 25. 05 2018 r. do godz.10:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony -25 maja 2018r.

3/ Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 

KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 maja 2018 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,30

 

ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

 

ZAŁĄCZNIKI.

1/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

2/ Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

3/ Dokumentacja zdjęciowa