Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie I (pierwszego) pisemnego przetargu nieograniczonego

 

§ 1. Przedmiot przetargu

 1. Działka gruntu nr 747/20 p powierzchni 670 m2 zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, z przyległym budynkiem trzykondygnacyjnym, o łącznej powierzchni użytkowej 245,3 m2 , zlokalizowana w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V wydział Ksiąg wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SWIS/00053944/1.

Działka gruntu wraz z budynkiem o których mowa powyżej, dalej łącznie jako „Nieruchomość” lub „Przedmiot Przetargu”.

Data rozpoczęcia: 2019-01-21
Data zakończenia: 2019-02-05

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ

Działka gruntu 747/20 położona jest na terenie płaskim, na obrzeżach miasta Świebodzice , dostęp bezpośredni z ulicy Wałbrzyskiej. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z przyległym budynek trzykondygnacyjnym. Parter budynku wykorzystywany jest jako warsztat samochodowy, natomiast w budynku trzykondygnacyjnym istnieją wydzielone pomieszczenia. Nieruchomość wyposażona jest w następujące sieci i instalacje:

wewnętrzna linia zasilająca oraz instalacja elektryczna

sieć kanalizacji deszczowej

przyłącze wody oraz instalacja wodociągowa

przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , w zabudowie zwartej, wybudowany w 1952 r. Konstrukcja budynku : ławy betonowe, ściany murowane z pustaków i cegły, stropy o różnej konstrukcji, stropodachy kryte papą , posadzka cementowa, okna i drzwi drewniane, wrota drewniane i brama szybkobieżna.

Powierzchna zabudowy: 162,97 m2

Powierzchnia użytkowa 245,37 m2

Kubatura budynku: 1 527,22 m2

W IV kwartale 2018 roku spółka wykonała wewnętrzną linię zasilającą w energię elektryczną wraz z rozdzielnią elektryczną

Po stronie przyszłego właściciela będzie:

 • wykonanie prac związanych z przepięciem wewnętrznej instalacji do rozdzielni elektrycznej

 • przepisanie kompleksowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wody oraz odbiór ścieków.

 

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1.Zgodnie z „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świebodzice” zatwierdzonym uchwałą nr LVIII/308/2010 RM w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010 r. dla obszaru położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38-42 w Świebodzicach. Przeznaczony teren leży na obszarze oznaczonym jako: 1 P/U – obszar zabudowy produkcyjno-usługowej.

Na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się zachowanie istniejącego przeznaczenia terenu z możliwością realizacji nowych obiektów lub adaptacje istniejących na cele handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

 1. W dziale I-SP wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki działkę nr 747/31 objętą KW SW1S/00072067/8 do ulicy Wałbrzyskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działek gruntu nr 747/10, 747/11, 747/12, 747/14, 747/15, 747/16, 747/18, 747/19, 747/20, 747/21, 747/24, 747/7 objęta KW SW1S/00072066/1, 747/8, 747/9, 747/27, 747/28, 747/25, 747/29, 747/30 – istniejącą drogą.

 2. W dziale III wpisana jest:

  1. służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu przez klatkę schodową budynku położonego na działce nr 747/9 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 747/8 objętej KW nr SW1S/00079092/1,

  2. służebność przesyłu zgodnie z paragrafem 3 umowy z dnia 17-10-2011 r. Rep. A nr 6171/2011 na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Jednocześnie, w odniesieniu do służebności określonej w pkt 6 b powyżej, Spółka informuje, że Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000142433) został wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego wpisem nr 48 z 12 listopada 2013 o następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY – zgodnie z ogłoszeniem w Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 225/2013 (4342) pod pozycją 282902 (MSiG-KRS.2013.225.282902).

Okolicznościami, które miały wpływ na wykreślenie wyżej wymienionej spółki z Krajowego Rejestru Sadowego było:

 1. Przejęcie przez inną spółkę – połączenie spółek następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku i obowiązków spółki Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. („spółka przejmowana”) na spółkę PGNIG SPV 4 sp. z o.o. („spółka przejmująca”) za nowoutworzone udziały spółki przejmującej, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie), ze zmianą umowy i podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej. Połączenie spółek dokonuje się na podstawie uchwał podjętych w dniu 24 maja 2013 r.: 1) przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmującej, Pgnig Spv 4 sp. z o.o., Repertorium A nr 4360/2013; 2) przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej, Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Repertorium A nr 4370/2013.

 2. Wydzielenie części majątku spółki w wyniku podziału – podział spółki następuje w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę przejmującą, którą jest Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 05.06.2007 r. stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza Pawła Błaszczak z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31, Repertorium A nr 8992/2007.
  Wobec powyższego stan prawny powyższego jest niezgodny ze stanem rzeczywistym, jednakże nie wpływa on na możliwość sprzedaży Nieruchomości, a Spółka nie jest podmiotem odpowiedzialnym za ten stan, jak również nie przysługuje jej uprawnienie do dokonania aktualizacji wpisu służebności, o której mowa w pkt 6b powyżej.

 3. W dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna do kwoty 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) zabezpieczająca wierzytelność banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu inwestycyjnego – umowa nr 57 1020 5095 0000 5196 0040 6819 z dnia 26 czerwca 2013 r. Księgami współobciążonymi są księgi wieczyste numer KW SW1S/00019876/3 oraz KW SW1S/00023105/9.
  Spółka informuje, że w przypadku sprzedaży Nieruchomości powyższa hipoteka nie zostanie przeniesiona do nowotworzonej księgi wieczystej dla wydzielonej działki nr 747/20 stanowiącej Przedmiot Przetargu na podstawie oświadczenia banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na bezobciążeniowe wyłączenie części nieruchomości z księgi wieczystej SW1S/00053944/1.

 4. Na podstawie umowy najmu z dnia 14 marca 2012 roku Nieruchomość została wynajęta na rzecz podmiotu trzeciego (dalej jako „Najemca”). Umowa najmu została zawarta na czas niekreślony, z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
  Najemcy, w stosunku do Nieruchomości, przysługuje prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje Najemcy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  Z uwagi na powyższe, Spółka poinformuje Najemcę o umowie zawartej z oferentem, innym niż Najemca, którego oferta została wybrana. Najemca może wykonać prawo pierwokupu w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia od Spółki.

 5. Poza określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu

 6. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 7. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 

3/ CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

4/ VADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. tj. 12.915,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/00).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości-działka 747/20 wraz z budynkiem –Świebodzice”.

 

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz w siedzibie Spółki.

 

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia 4 lutego 2019 r. do godz.12:00.

 2. Oznaczenie koperty: „I pisemny przetarg nieograniczony – nieruchomości-działka 747/20 wraz z budynkiem –Świebodzice”.

 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 lutego 2019 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10: 30

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.

 2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

10/ ZAŁĄCZNIKI.

1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu

2. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

3. Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych