Opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.09.2020 r.

na realizację usługi:

„Opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego”

 

I. Zamawiający:

,,INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

REGON: 020686631

NIP: 8862887034

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

adres strony internetowej : https://www.ipdevelopment.pl

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień są:

Marcin Bernat

Tel: 74 646 25 72

e-mail: marcin.bernat@ipdevelopment.pl

 

II. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego w ilości 500 szt.

Opracowanie graficzne polega na profesjonalnym opracowaniu w oparciu o wzór sporządzony przez zamawiającego (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania), propozycji wydruku. Zamawiający dopuszcza dodanie koloru, gradientu tła, zmianę rozmieszczenia zdjęć i grafik, zmianę rozmieszczenia, wielkości i kroju czcionki oraz dodanie/usunięcie elementów do wzoru folderu, które wpłyną na jego atrakcyjność.

 

 

Wymagania Zamawiającego:

 • Format ulotki: kwadrat o boku 160 mm, po rozłożeniu prostokąt o wymiarach 160 mm na 320 mm orientacja pozioma.
 • Gramatur papieru nie mniej niż 250 g/m2.
 • Papier kredowy matowy, w wycenie opcjonalnej lakier selektywny.
 • W komplecie dopasowana koperta – wraz z usługą pakowania ulotek do kopert.
 • Ilość: 500 szt. ulotek w komplecie z kopertami.

 

Przed wydrukiem folderu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić egzemplarz folderu do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega przed zaakceptowaniem ostatecznej treści i wyglądu folderu możliwość zmiany treści oraz dodania lub usunięcia zdjęć lub grafik, zarówno w stosunku do sporządzonego przez Zamawiającego wzoru, jak i folderu przedstawionego przez Wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego dla uzyskania najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonego celu, którym jest opracowanie i wydruk folderu informacyjnego                         o tematyce zawartej we wzorze Zamawiającego.

 

III. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie zawarte jest we wzorze formularza oferty.

 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

 

Lp. Nazwa (rodzaj) dokumentu
1 Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
2 Wzór zamawiającego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

 

 

V. Termin realizacji umowy:

Nie później niż do 22 września 2020 r.

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

Cena = 100%

 

VII. Termin składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 17.09.2020 r. do godziny: 14:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum.ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 17.09.2020 r. w godzinach od 14:10 do 14:30.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania.
 3. Każda strona ofert powinna być parafowana.
 4. Oferta złożona po terminie będzie odrzucona.
 5. Wykonawca niespełniający wymagań/warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony.
 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, niekompletne, niepodpisane, podpisane przez osoby nieupoważnione odrzuca się.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej; na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem oraz powinna zawierć datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 11. Cena brutto w ofercie uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą.
 12. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania (kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia).
 14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą kompletną i prawidłowo wypełniona ofertę, na którą składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powyżej niniejszego zapytania
 15. Oferta powinna być podpisana przez osoby do tego upoważnione (oferta zawierać powinna stosowne pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik)
 16. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT ( składek ZUS i podatku, w przypadku osoby fizycznej) leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm ).

 

IX. Forma i warunki świadczenia usługi

 1. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna tj. umowy zlecenia.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie po zatwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz w terminie 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

X. Inne istotne postanowienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego opublikowana zostanie na stronie Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub droga elektroniczną Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny .
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszt związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Zamawiający dopuszcza, oprócz formy pisemnej, porozumiewanie się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcą nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 9. Zamawiający informuje, że jeżeli w określonym w pkt. VIII terminie nie wpłyną minimum 2 ważne oferty pochodzące od dwóch różnych Wykonawców, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia Oferentowi , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 11. Zamawiający ze swej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności.

 

XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

XII. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych

 

XIII. Określenie warunków zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego opublikowana zostanie na stronie Zamawiającego.

 

 

                                                                                   Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

Formularz ofertowy

 

ZAMAWIAJĄCY

,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych

Dane Wykonawcy/Wykonawców wspólnie składających ofertę
Pełna nazwa:  
Adres:  
Telefon:  
e-mail  
NIP  
REGON  
Reprezentacja Wykonawcy

(imię i nazwisko, stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy )

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację usługi „Opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego” składam/y ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym:

Lp Rodzaj papieru Cena netto Cena netto słownie VAT Cena brutto
[zł] [zł] [zł] [zł]
1 Papier kredowy matowy        
2 Papier kredowy matowy lakier selektywny        

 

 

 Jednocześnie oświadczam/my, że:

 1. zobowiązuję/my się wykonać zakres oferty na usługę zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Przedstawiam/my pełną ofertę cenową uwzględniającą wszystkie koszty niezbędnie do realizacji oferty.
 3. akceptuję bez zastrzeżeń warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
 4. przyjmuję termin związania niniejsza ofertą na czas 30 dni.
 5. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/my się zawrzeć umowę o treści oraz w miejscu i terminie wskazanych przez Zamawiającego.
 6. spełniam warunki udziału w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
 7. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego w zakresie podatku od towarów i usług.

 

L.p. Nazwa Oferenta Nazwisko i imię osoby ( osób)  upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Oerenta Podpis (y) osoby ( osób)  upoważnionej (ych) do  podpisania niniejszej oferty w imieniu Oferentay (ów) Pieczęć(cie) Oferentay (ów) Miejscowość

i data

           
           

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1

2. Formularz Ofertowy