Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży Nieruchomość gruntowej zlokalizowanej w Dzierżoniowie, przy ul. Lawendowej, obręb nr 3 Dolny, obejmująca działkę nr 1377/5 o pow. 11957m2.

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży Nieruchomość gruntowej zlokalizowanej w Dzierżoniowie, przy ul. Lawendowej, obręb nr 3 Dolny, obejmująca działkę nr 1377/5 o pow. 11957m2. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną oraz usługową, wydzieloną na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 1377/4, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, REGON 02068663100000 jest w udziale 1/1, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Lawendowej 1, obręb nr 3 Dolny, składającej się z działki nr 1377/4 o powierzchni 26121 m2 na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 15 czerwca 2009r. numer rep. A 4502/09, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą numer NR SW1D/00045423/0.

 

Data składania ofert: od 04 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. do godz. 10,00
Data zakończenia (data wyboru ofert) 24 czerwca 2019
r.- godz. 10,30

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

 1. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Dzierżoniowie, przy ul. Lawendowej, obręb nr 3 Dolny, obejmująca działkę nr 1377/5 o pow. 11957m2. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną oraz usługową, wydzieloną na podstawie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 1377/4, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, REGON 02068663100000 jest w udziale 1/1, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Lawendowej 1, obręb nr 3 Dolny, składającej się z działki nr 1377/4 o powierzchni 26121 m2 na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 15 czerwca 2009r. numer rep. A 4502/09, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą numer NR SW1D/00045423/0.

(dalej : Nieruchomość ).

 1. Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15).

 2. Zbycie Nieruchomości jako składników aktywów trwałych wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii wynikających z Umowy Spółki.

 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 4. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r. przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej.

 5. Nieruchomości wolne są od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jego rozporządzaniu,
  z zastrzeżeniem pkt 7.

 6. Z Nieruchomościami związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

– Dział III księgi wieczystej zawiera wpisy, że na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, a to służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę gruntu numer 1372/4 w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu numer 1372/3 na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 1372/4 położonej w Dzierżoniowie, objętej tą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki gruntu numer 1372/3 objętej KW SW1D/00049433/1 oraz służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/4 (objęta tą KW) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/2 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1372/2 (objętej KW SW1D/00049360/8).

– Dział I-Sp księgi wieczystej w związku z ujawnionym prawem w dziale III innej księgi wieczystej ograniczonym prawem rzeczownym zawiera wpisy, że właścicielowi nieruchomości przysługuje uprawnienie, tj. służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 (objęta tą kw) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/1 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1372/1 (objętej kw sw1d/00049360/8) oraz służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 (objęta tą kw) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/3 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 1372/3 (objętej kw sw1d/00049360/8).

– Dział IV księgi wieczystej kw nr SW1D/00045423/0 żadnych wpisów nie zawiera.

 

 1. CENA WYWOŁAWCZA

1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 1.434.840,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/00), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.

3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 1. WADIUM

1.Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 71.742,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/00);

2.Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 24 czerwca 2019 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3.W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG – Działka nr 1377/5 w Dzierżoniowie.

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie portalu: www.biznes-polska.p.l Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 1. UCZESTNICTWO W PRZETARGU
 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

 4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 24 czerwca 2019 r. do godz.10:00.

 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/94 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 1. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 1. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

 1. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

 1. Załączniki
  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.