Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony sprzedaży nieruchomości samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24 na III piętrze budynku wielokondygnacyjnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, składającego się z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, kuchni, salonu, 2 pokoi, komunikacji, o łącznej powierzchni użytkowej 71,02 m2

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Samodzielny Lokal usytuowany na trzecim piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczony numerem 24 (dwadzieścia cztery), złożony z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 71,02 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) wraz z udziałem wynoszącym 333/10.000 części we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony.

2. Komórka lokatorska oznaczona numerem 24, przynależna do Lokalu o powierzchni 2,27 m2 położona w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B.

3. Udział wynoszący 139/10 000 działki gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, zwany dalej „Udziałem”, na której urządzony jest plac zabaw), przy czym Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości wyżej opisanej przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 tj. z dnia 2018.01.15).

 

Data składania ofert: od 09. 05. 2019 r. do 23. 05. 2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 24.05.2019
r.

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Samodzielny Lokal usytuowany na trzecim piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczony numerem 24 (dwadzieścia cztery), złożony z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 71,02 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) wraz z udziałem wynoszącym 333/10.000 części we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony. Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 1

 1. Komórka lokatorska oznaczona numerem 24, przynależna do Lokalu o powierzchni 2,27 m2 położona w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B. Plan komórki stanowi Załącznik nr 2.

 1. Udział wynoszący 139/10 000 działki gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, zwany dalej „Udziałem”, na której urządzony jest plac zabaw), przy czym Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości wyżej opisanej przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 tj. z dnia 2018.01.15).
 1. Budynek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o powierzchni użytkowej 2.198,50 m2 posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 7, działce gruntu nr 1372/2 (dalej jako „Budynek”).

 2. Zbycie Lokalu, Komórki lokatorskiej oraz udziału wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 5 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 4. Spółka jest współwłaścicielem nieruchomości – działki gruntu nr 1372/2 o powierzchni 0,2964 ha oraz działki gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, położonych w Dzierżoniowie, obręb Dolny, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgi wieczyste nr SW1D/00049360/8, i nr SW1D/00049433/1 zwanych dalej „Nieruchomością”

 5. Prawo własności do Nieruchomości, działek gruntu o numerach 1372/2 i 1372/3 nabyła od Gminy miejskiej Dzierżoniów na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 15 czerwca 2009 roku.

 6. Nieruchomość, dla której jest prowadzone są księgi wieczyste: nr SW1D/00049360/8, i nr SW1D/00049433/1 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy Spółki.

 7. W księdze wieczystej Kw nr SW1D/00049360/8 wpisane są:

A/ w dziale I-SP- służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/4 w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu nr 1372/2, na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki gruntu nr 1372/2;

B/ w dziale III- służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 1372/2 w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu numer 1372/1 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki gruntu nr 1372/1 oraz służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 1372/2, w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu numer 1372/3, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działki gruntu nr 1372/3.

 1. W księdze wieczystej KW nr SW1D/00049433/1wpisane są:

A/ w dziale I-SP- uprawnienia wynikające z ustanowionej służebności gruntowej w postaci przejścia i przejazdu prze działkę gruntu nr 1372/4 położona w Dzierżoniowie, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 1372/3.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Lokalu, Komórki lokatorskiej i Udziału wynosi 218.955, 00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Lokalu wraz z Nieruchomością Wspólną ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 4. Cena ustalona w ust. 1 obejmuje udział w prawie własności Nieruchomości i w częściach wspólnych Budynku. Nieruchomość oraz części wspólne Budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”.

 5. Cena wywoławcza uwzględnia stan techniczny Lokalu i Nieruchomości Wspólnej.

 

III. WADIUM

1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 10.948,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100).

2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 24 ul. Lawendowa 1 w Dzierżoniowie”.

4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Przedmiot przetargu w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

 4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 23 maja 2019 r., do godz.12:00.

2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 24, ul. Lawendowa 1 w Dzierżoniowie”.

3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

5.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.