Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu
Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 

 

Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy, oznaczonego numerem 3 (trzy)), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki + WC, kuchni, dwóch (2) pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 57,18 m2 (dalej jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 286/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 437 o powierzchni 0,2177 ha położonej w Świdnicy, obręb 0002 Zawiszów, dla której to nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SW1S/00074120/2, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).

 

Data składania ofert: od 29 stycznia  2020 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 26 luty  2020 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl 

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej opisanych

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Samodzielny Lokal usytuowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o 24 (dwudziestu czterech ) lokalach mieszkalnych , o pow. zabudowy 680,50 m 2 przy ulicy Bolesława Krzywoustego nr 17 w Świdnicy, oznaczony numerem 3 (trzy), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, dwóch pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 57,18 m2(liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997). Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 2.
 2. Udział wynoszący 286/10.000  w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 4 poniżej, którą stanowi działka gruntu nr 437 o powierzchni 0,2177 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 3. Budynek, o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 4 (dalej jako „Budynek”).
 4. Spółka jest w udziale wynoszącym 286/10.000 właścicielem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu 437 o pow. 0,2177 ha, której cześć składową stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 17-19-21, na podstawie Umowy Przeniesienia Własności Nieruchomości z dnia 18.03.2008r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdnicy  prowadzi Księgę Wieczystą KW numer SW1S/00074120/2 (dalej: Nieruchomość).
 5. Zbycie Lokalu wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 6. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 5 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 7. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta SW1S/00074120/2  nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
 8. Dział czwarty księgi wieczystej KW nrSW1S/00074120/2  żadnych wpisów nie  zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisane są trzy nieodpłatne służebności:

a) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu numer 293/4 o powierzchni 0,1707 ha położonej w Świdnicy, przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu nr 293/1, przeznaczonej na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu numer 293/1 – celem dostępu do ulicy Bolesława Krzywoustego w Świdnicy, oraz terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

b) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu numer 293/2 o powierzchni 0,2680 ha, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu numer 293/1, przeznaczonej na cel rekreacyjne orz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu 293/1 – celem dostępu do terenów rekreacyjnych znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

c) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu 293/3 o powierzchni 0,3196 ha, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu numer 293/1, przeznaczonej na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu 293/1- celem dostępu do terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

 

 1. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 18.03.2008 r. od Gminy Miasto Świdnica
 2. Opisana Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 293/1 posiada uprawnienie w postaci prawa korzystania z części gruntu numer 293/4, przeznaczone na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 293/4 – celem dostępu do ulicy Bolesława Krzywoustego w Świdnicy – oraz do terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/4, ustanowione przez Spółkę w akcie notarialnym z dnia 6 grudnia 2010 r.
 3. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr  125/10  wydaną w dniu 12.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego 17-19-21 w Świdnicy.
 4. Spółka nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego, jak również nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.
 5. W lokalu znajdują się elementy umeblowania pozostawione przez najemcę lokalu, których  Spółka nie ma obowiązku usunięcia.

 

II CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Lokalu wynosi 285. 900,00 zł  (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) .
 2. Sprzedaż Lokalu nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % łącznej ceny wywoławczej  tj. 14. 295,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 3 ul. Bolesława Krzywoustego 17 w  Świdnicy ”.
 4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal i Miejsce postojowe w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu, jako oferenci, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
 • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia  26 lutego 2020 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „ Przetarg nieograniczony – Lokal nr 3 Świdnica ul B. Krzywoustego 17.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 lutego 2020  r. o godz. 10:30  w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 – I piętro.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
 2. Opis lokalu wraz z rzutem pomieszczeń
 3. Klauzula informacyjna RODO