Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn.

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

  1. Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych) i wykonaniu robót instalacyjno-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
  2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
  3. SIWP można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
  4. Nabycie SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  5. Ofertę należy złożyć w terminie do 08.09.2015 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
  6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 08.09.2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Załączniki

SIWP – SAP Świdnica

Załącznik nr 1 do SIWP – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWP – wzór Umowy o roboty SAP Świdnica

Załącznik nr 3 do SIWP – Koncepcja systemu SAP

Załącznik nr 4 do Umowy – Karta gwarancyjna

FORMULARZ Nr 1 – Informacje o Oferencie

Formularz nr 2 – Doświadczenia

Rzut hali – Towarowa 28A

Przekroj hali i budynku biurowego

 Dokumentacja instalacji elektrycznych:

E-2a – rozdzielnice

E-2b – rozdzielnice

E-2c – rozdzielnice

E-3a – plan ele

E-3b – plan ele

Dokumentacja instalacji gazowych:

instalacja gazowa SW05-Model

instalacja gazowa SW10-Model

instalacja gazowa SW13-Model

instalacja gazowa SW14-Model

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. W dokumencie „Załącznik-nr-3-do-SIWP-Koncepcja-systemu-SAP.pdf” jako podstawa opracowania zostało wskazane m.in. opracowanie p.n. „Zalecenia warunkowe ubezpieczyciela – Gothaer TU S.A.” Do SIWP nie dołączono cytowanych wymagań ubezpieczyciela. Proszę o udostępnienie ww. zaleceń warunkowych ubezpieczyciela Goethaer TU SA w celu odpowiedniego przygotowania oferty.

 Odpowiedź: Załącznik nr 3 do SIWP – Koncepcja systemu SAP został opracowany na podstawie zaleceń ubezpieczyciela oraz przez niego zaakceptowany.  W związku z powyższym wszystkie wytyczne ubezpieczyciela zawarte są w załączniku nr 3 do SIWP.

 Pytanie 2. Proszę o udostępnienie dokumentu „projekt budowlany zamienny: instalacje elektryczne opracowanie”.

 Odpowiedź: Projekt instalacji elektrycznej oraz rzut przedmiotowego obiektu  zostały dodane jako załączniki do ogłoszenia przetargowego na stronie internetowej Spółki.

Pytanie 3. Proszę o udostępnienie dokumentacji powykonawczej systemu ogrzewania gazowego.

Odpowiedź: Dokumentacja powykonawcza instalacji gazowej została dodana jako załącznik do ogłoszenia przetargowego na stronie internetowej Spółki.

Pytanie 4. Proszę o udostępnienie przekroju przez hale, z którego będzie można odczytać wysokość hali, wysokość wiązarów dachowych, wysokość płatwi  oraz słupy

 Odpowiedź: Przekrój hali został dodany jako załącznik do ogłoszenia przetargowego na stronie internetowej Spółki.

 

Informacja o wyborze oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząca postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

Wybrano ofertę złożoną przez:

Setia INVEST Andrzej Ostrowski z/s w Wołowie

Uzasadnienie wyboru oferty:

Firma Setia INVEST Andrzej Ostrowski zaproponowała najkorzystniejsze warunki podczas Etapu II – negocjacje.