Przetarg nieograniczony – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Data rozpoczęcia: 2016-06-27
Data zakończenia:2016-07-15

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony – postępowanie przetargowe na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn.

„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

 

 1. Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych) i wykonaniu robót instalacyjno-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o którym mowa wyżej.
 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób nabycia SIWP, przygotowania oferty, złożenia oferty, kryteria jej oceny, warunki wyboru określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl
 3. SIWP można nabywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie Spółki, dokonując uprzednio wpłaty kwoty 246 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych) na rachunek bankowy PKO BP SA 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840 – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 4. Nabycie SIWP jest warunkiem przyjęcia oferty przez „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do 12.07.2016 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze – na warunkach szczegółowo opisanych w SIWP.
 6. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 12.07.2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) – SAP Wałbrzych

Załączniki do SIWP

 1. Formularz Nr 1 – Informacje o Oferencie
 2. Formularz nr 2 – Doświadczenia
 3. Załącznik nr 1 do SIWP – Formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SIWP – wzór Umowy o roboty SAP Wałbrzych
 5. Załącznik nr 3 do SIWP koncepcja systemu SAP Wałbrzych
 6. Załącznik nr 4 do Umowy – Karta gwarancyjna

Rzut parteru hali oraz przekroje: rzut_i_przekrój_hali

Pytania do przetargu:

 1.  „W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 29 czerwca 2016 roku zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert z 12 lipca 2016 r. na 18 lipca 2016 r.”
  Odp. Zamawiający podjął decyzję o przedłużenie terminu składania ofert z 12 lipca 2016 r. na 15 lipca 2016 r. (piątek).  W związku z przedłużanym terminem składania ofert  Zamawiający wprowadził odpowiednie zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP).
  Zaktualizowaną wersję SIWP można pobrać poniżej:
  SIWP-SAP-Wałbrzych_zmieniona

 

 1. „W trakcie wizji lokalnej uzyskaliśmy informację, że budowany system powinien odblokowywać drzwi z kontrolą dostępu w budynku biurowym oraz między budynkiem biurowym i halą magazynową. Czy drzwi są przystosowane do odblokowania. Powinny być wyposażone w elektrozaczepy rewersyjne. Ile drzwi należy odblokowywać. Ponieważ hala wyposażona jest w ogrzewanie gazowe czy należy w tym etapie przewidzieć odcinanie zaworu gazowego i czy moduły sterujące systemu wykrywania gazu są przystosowane do wyłączenia zaworu sygnałem z centrali SAP. Koncepcja systemu nie przewiduje ani odblokowywania drzwi ani wyłączania gazu.”
  Odp. Drzwi wyposażone w kontrolę dostępu posiadają zwory elektromagnetyczne, które są przystosowane do odblokowywania. W ofercie należy przewidzieć elementy sterujące zwolnieniem blokad w drzwiach objętych kontrolą dostępu. Ilość drzwi objętych kontrolą dostępu – 5 szt. Zamawiający nie przewiduje odcinania zaworu gazowego przez system SAP. System detekcji gazu jest systemem autonomicznym.