Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVRLOPMENT” sp. z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1 Przedmiotem Zamówienia jest:

2.1.1 Roczna obsługa stacji nN, sN oraz transformatorów znajdujących się na terenie obiektów będących własnością Spółki, obejmująca miesięczne przeglądy/oględziny stacji. Z ww. czynności należy sporządzić stosowne protokoły podpisane przez uprawnione osoby.

W ramach miesięcznych przeglądów/oględzin Oferent będzie wykonywał również drobne naprawy do 15 punktów elektrycznych miesięcznie (punkt oświetlenia, punkt pojedynczego gniazda elektrycznego czy punkt włącznika) na obiektach będących własnością Zamawiającego. Niezbędny materiał w celu wykonania drobnych prac po stronie Zamawiającego.

Zestawienie obiektów objętych obsługą znajduje się poniżej:  

lp. Obiekt Rodzaj stacji
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
4 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
5 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C Rozdzielnia nN
6 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala D Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
       

 

2.1.2. W przypadku wystąpienia awarii typu „ciężkiego” (powodującej konieczność wyłączenia zasilania obiektu) sporządzenie stosownego protokołu z określeniem przyczyn awarii, określenie sposobu usunięcia awarii, przedstawienie oferty usunięcia awarii oraz gotowość do rozpoczęcia usuwania awarii – w terminie do 24h od zgłoszenia Zamawiającego.

Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego. Oferta wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.1.3. W przypadku wystąpienia usterek i awarii typu „lekkiego” (niepowodujących konieczności wyłączania zasilania obiektu) naprawa oraz usunięcie usterki przez Oferenta podczas miesięcznych przeglądów i oględzin stacji w cenie ofertowej. Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego.

 

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz w instrukcjach współpracy ruchowej (załącznik nr 2).

 

Okresowe badanie sprzętu dielektrycznego będącego na wyposażeniu stacji SN leżą po stronie Zamawiającego.

 

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania prac. Umowa o współpracy będzie obowiązywała dwanaście miesięcy od daty jej podpisania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48)74 6462577, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

Arkadiusz Kawałko, tel.605 615 503, arkadiusz.kawalko@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, I piętro – sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04.10.2019 r. do godziny 12.00.

 

8.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego:  

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

                           Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Roczna obsługa stacji  nN, sN i tranformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVRLOPMENT” Sp. z o.o.”

                       (Nie otwierać przed dniem: 04.10.2019 r. godz. 12.00)

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 

a) cena – 60% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 60, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,6

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

 

b) dotychczasowe doświadczenie – 40% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 40, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 40 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług
Pd= 30 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług
Pd= 20 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług
Pd= 10 punktów za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi
Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 

10. Z udziału w zapytaniu wykluczeni zostaną Oferenci:

10.1. w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, likwidację.

10.2. którzy nie spełniają warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym zapytaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zapis w dokumentach rejestrowych Oferenta potwierdzający, że Oferent prowadzi działalność w zakresie zgodnym z zapytaniem.

10.3. którzy nie spełniają warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zapis w dokumentach rejestrowych Oferenta potwierdzający, że Oferent prowadzi działalność minimum trzy lata.

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako   poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 1 –  Szczegółowy zakres oględzin i przeglądów stacji objętych zapytaniem ofertowym
  3. Załącznik nr 2 – Dokumentacje techniczno-ruchowe stacji cz.1
  4. Załącznik nr 2 – Dokumentacje techniczno-ruchowe stacji cz.2
  5. Załącznik nr 2 – Dokumentacje techniczno-ruchowe stacji cz.3
  6. Załącznik nr 2 – Dokumentacje techniczno-ruchowe stacji cz.4
  7. Załącznik nr 2 – Dokumentacje techniczno-ruchowe stacji cz.5
  8. Załącznik nr 3 – Przykładowy protokół z przeglądów/oględzin