Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wałbrzychu, przy ul. Czereśniowej i Brzoskwiniowej (obręb 0007 Piaskowa Góra 7, nr KW SW1W/00067553/7)

Zapytanie ofertowe na:

1. Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wałbrzychu, przy ul. Czereśniowej i Brzoskwiniowej (obręb 0007 Piaskowa Góra 7, nr KW SW1W/00067553/7), z uwzględnieniem niżej wyspecyfikowanych opcji:

-zlecenie na wykonanie operatu  dla pojedynczej nieruchomości(działki gruntu) – o średniej wielkości ok 1 300 m 2.

–  zlecenie na wykonanie partykularnych operatów dla kilku  nieruchomości (max. 7 działek) położonych w obrębie tego samego obszaru.

– zlecenie na wykonanie aktualizacji operatu (ów) dla wyżej opisanych nieruchomości ( np. po upływie ważności ich obowiązywania , lub zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na modyfikacje wcześniejszej wyceny)

2. Sporządzenie operatów szacunkowych dla dwóch nieruchomości lokalowych z miejscami postojowymi , znajdujących się:

– w Dzierżoniowie pry ul Lawendowej 1

– w Wałbrzychu przy ul Orkana 23 C.

Zasady sporządzania operatów szacunkowych.

– wykonanie operatu następuje na podstawie pisemnego zlecenia określającego w szczególności przedmiot wyceny oraz termin wykonania;

– każdorazowa wraz ze zleceniem, Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje dotyczące przedmiotu zlecenia;

– składający ofertę Wykonawca oświadcza, iż posiada pełną wiedzę , potencjał kadrowy oraz kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zlecenia;

– sporządzony operat szacunkowy będzie przekazany Zamawiającemu  elektronicznie oraz w dwóch egzemplarzach w formie papierowej;

– odbiór operatów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego;

– Zamawiający nie będzie zobowiązany do sprawdzania przekazanych mu operatów szacunkowych ;

Brak sprawdzenia nie będzie miał żadnego skutku i nie ograniczy uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji lub odpowiedzialności wykonawcy;;

– Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania ewentualnych wad operatu szacunkowego zgodnie z żądaniem Zamawiającego;

– Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wszystkich utworów jakie powstaną w wyniku wykonania operatów szacunkowych;

– Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia umowy na wykonanie operatu szacunkowego z podwykonawca , wyłącznie za zgodą Zamawiającego, przy czym  Zamawiający zwolniony jest od wszelkich zobowiązań powstałych pomiędzy stronami.

– Wykonawca będzie zobowiązany do nie ujawniania informacji oraz materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie jak i po wykonaniu operatu szacunkowego

Termin wykonania operatu szacunkowego

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 2 (dwóch) tygodni od podpisania zlecenia przez Zamawiającego.

 Wizja lokalna przedmiotu operatu szacunkowego

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przedmiotu operatu szacunkowego. Wizję lokalną dokonuje Wykonawca na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Mariola Kozłowska  tel. (+48) 663 188 666, mariola.kozlowska@ipdevelopment.pl

Dokumenty składające się na ofertę

 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Wykonawcę  stanowiący Załącznik nr 1.

Okres związania ofertą

Wykonawca związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie należy wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie operatu Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek Wykonawcy.

Termin i forma składania ofert

W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 01 lutego 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 01 lutego stycznia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30, lub

W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 28 stycznia 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie operatu szacunkowego.

Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

 Warunki uzupełniające

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

– Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

– Z tytułu unieważnienia zapytania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

Wykaz Załączników

– Formularz oferty