Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Modernizacja parku komputerowego IPD

Ze względu na omyłkę pisarską w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie procesora zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.


 1. Nazwa i adres Zamawiającego„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia/szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 14 fabrycznie nowych komputerów przenośnych o poniższych parametrach:
  Lp Nazwa i parametry Ilość zamawianych komputerów
  1 DELL Vostro 3530 – procesor Intel Core i5-1335U, ekran 15,6′, pamięć RAM 32GB, dysk twardy SSD M.2 1TB, czytnik linii papilarnych, podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, system operacyjny Windows 11 Pro, gwarancja nie mniej niż 36 miesięcy

  lub równoważny w zakresie: producenta
  i procesora.

  11 sztuk
  2 DELL Latitude 3440 Core procesor Intel Core i7-1335U, ekran 14′, pamięć RAM 16GB, dysk twardy SSD M.2 512GB, czytnik linii papilarnych,

  podświetlana klawiatura, szyfrowanie TPM, system operacyjny Windows 11 Pro, gwarancja nie mniej niż 36 miesięcy

  lub równoważny w zakresie producenta
  i procesowa

  3 sztuki

  Wskazanie przez Zamawiającego nazw własnych zamawianych produktów jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zmawiającego, jest zobowiązany wykazać, że ofertowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 3. Termin realizacji zamówieniaWymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:Do 10 dni od dnia złożenia zamówienia
 4. Termin i forma składania ofertOferty należy składać:1. W wersji elektronicznej, przesyłając na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w tytule wiadomości wpisując:„Oferta – Modernizacja parku komputerowego IPD”w terminie do 5 lipca 2024 r. do godziny: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum „ZIP”, zabezpieczonego hasłem nadanym przez Wykonawcę.Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 5 lipca 2024 r. w godzinach: od 12:00 do 12:30 na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl
 5. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena brutto oferty z najniższą ceną)/(cena brutto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania.

 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z OferentamiOsobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:Kamil Krzanowski, tel. (+48) 798 811 005, informatyk@ipdevelopment.pl
  Maurycy Roman, tel.(+48) 74 646 25 70, maurycy.roman@ipdevelopment.pl
 7. Dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest złożyć w ramach postępowania
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
  2. Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik nr 2 do zapytania.
 8. Okres związania ofertąOferent związany jest ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 9. Wybór oferentaZa najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
 10. Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w zakresie:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
  2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  4. zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
 11. Informacje uzupełniające
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do zapytania:

Pytanie nr 1

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści do zaoferowania notebooka, który wyposażony jest w poniższe procesory:

 • AMD R5-5625U
 • i5-1235U

np.: HP Inc. Notebook ProBook 455 G9 R5-5625U 512GB/16GB/W11P/15.6 9M3U3AT

Odpowiedź

Zaproponowany przez Państwa notebook nie spełnia wymagań określonych w punkcie 2 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia w zakresie producenta oraz procesora.


03.07.2024

Pytanie nr 2

W opisie przedmiotu zamówienia wskazany został komputer DELL Vostro 3530 w konfiguracji m.in. z 32 GB pamięci RAM oraz z dyskiem SSD M.2 1 TB. Zgodnie ze specyfikacją producenta ten model komputera obsługuje maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Maksymalna konfiguracja fabryczna obejmuje pamięć RAM 16 GB oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. O ile pojemność dysku można zwiększyć do 1 TB poprzez wymianę dysku fabrycznego na inny model dysku dostępny na rynku, o tyle ewentualna wymiana modułów pamięci spowoduje, że ilość pamięci RAM przekroczy wartość, którą producent podaje jako maksymalną (tzn. producent nie gwarantuje poprawnej obsługi pamięci 32 GB).

Czy w związku z powyższym dopuszczą Państwo komputer DELL Vostro 3530 w maksymalnej konfiguracji fabrycznej, tj. z pamięcią RAM 16 GB oraz z dyskiem SSD 512 GB?

Odpowiedź nr 2

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące dopuszczenia komputera DELL Vostro 3530 w maksymalnej konfiguracji fabrycznej, tj. z pamięcią RAM 16 GB oraz z dyskiem SSD 512 GB, zamawiający podtrzymuje specyfikację określoną w punkcie 2.