Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie naprawy nawierzchni dróg i chodników parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg i chodników parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

  • Frezowanie i wykucie istniejącej nawierzchni żelbetowej o gr. 80 mm
  • Przygotowanie podbudowy (w lokalizacjach, gdzie wystąpi konieczność usunięcia luźnych i klawiszujących płyt)
  • Wycięcie i przygotowanie krawędzi
  • Regulacja i montaż włazów studni
  • Oczyszczenie powierzchni
  • Rozłożenie lepiszcza – emulsji asfaltowej o odpowiedniej temperaturze
  • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 80 mm (masa na gorąco) wraz z posypką wierzchnią, drobnoziarnistym sypkim materiałem dla zapobieżenia przyklejaniu się gorącej masy zalewowej do opon samochodowych i szybkiego oddania do ruchu wykonanego odcinka
  • Zagęszczenie warstwy nawierzchni walcem
  • Uszczelnienie spoin roboczych bitumiczną masą zalewową na gorąco
  • Wywóz oraz utylizacja odpadów 

   Formuła kalkulacji ceny oferty:

   Powierzchnia  . . . . . . . . . . . [m2]  x  Cena jednostkowa netto . . . . . . . . . . . . . . [zł/m2]
   + Ilość włazów . . . . . . . . . . [szt.]  x  Cena montażu włazu netto . . . . . . . . . . . . . . . [zł/szt.]
   =  Cena oferty netto . . . . . . . . . . . . . [zł]  (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  złotych 0/100) plus należny podatek VAT

   Rozliczenie zamówienia wykonane zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót (powierzchni oraz ilości włazów) w toku odbioru robót oraz zostanie ujęte w protokole odbioru robót.

   Przedmiar robót:

   • Powierzchnia miejsc do naprawy: 290,14 m2
   • Ilość włazów do regulacji i montażu: 15 włazów
   Przedmiar naprawy nawierzchni w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38
   Nr Wymiary Powierzchnia Ilość włazów Uwagi
   A B
   m m szt.
   1 3,1 3,4 10,54 1
   2 2,4 6,1 14,64 1
   3 0,6 3,1 1,86
   4 1,0 4,1 4,10 1
   5 1,8 8,5 15,30 2
   6 1,0 2,5 2,50
   7 3,9 13,6 53,04 2
   8 3,6 5,0 18,00 1
   9 1,1 1,6 1,76
   10 2,4 13,0 31,20 1
   11 1,1 1,9 2,09 chodnik
   12 0,7 3,1 2,17 1 chodnik
   13 1,5 1,5 2,25 studnia w chodniku
   14 2,0 2,3 4,60 chodnik
   15 0,7 2,5 1,75 chodnik
   16 0,8 0,8 0,64
   17 1,5 2,5 3,75 chodnik
   18 0,6 2,5 1,50
   19 1,0 4,0 4,00 1 chodnik
   20 1,1 2,4 2,64 chodnik
   21 3,0 5,8 17,40
   22 1,3 8,4 10,92 1
   23 2,2 3,0 6,60
   24 1,0 1,1 1,10 1
   25 3,4 4,0 13,60
   26 1,0 1,8 1,80
   27 1,5 12,1 18,15
   28 3,2 6,8 21,76 1
   29 3,2 6,4 20,48 1
   290,14 15
 1. Termin realizacji zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 9 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.
 2. Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38.
 3. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 4. Dostawa i rozładunek materiałów. Utylizacja odpadów
  Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia oraz wywóz oraz utylizację odpadów wykonuje Oferent na koszt własny.
 5.  Dokumenty składające się na ofertę
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania
  2. Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik nr 2 do zapytania
 6. Okres związania ofertą
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 7. Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące
 9. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 10. Terminy i forma składania ofert
  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w tytule wiadomości wpisując:

   „Naprawa nawierzchni Świebodzice ul. Wałbrzyska 38”

   w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w tym samym dniu w godzinach: 10:10 – 10:30.

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

   ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

   „Wykonanie napraw nawierzchni dróg i chodników parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

 11. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 12. Kryteria oceny oferty
  Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi

  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

 13. Wybór oferenta
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.
 14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

  Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 15. Informacje uzupełniające
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Załącznik nr 3 – Lokalizacja miejsc naprawy dróg i chodników
  4. Załącznik nr 4 – Dokumentacja zdjęciowa