Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonego na 27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o powierzchni około 338 m2 dla hali przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach, dz. nr 526”

UWAGA: Zmieniono termin składania ofert do 25. maja 2022r do godz. 10.00

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonego na 27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o powierzchni około 338 m2 dla hali przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach, dz. nr 526, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

1) Usunięcie warstwy humusu o powierzchni około 338 m2 (wykop, wywóz oraz utylizacja gruntu);

2) Wykorytowanie terenu (wykop, wywóz oraz utylizacja gruntu);

3) Demontaż istniejących krawężników oraz utylizacja;

4) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm – gr. 20 cm;

5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0‑31,5mm – gr. 20 cm;

6) Osadzenie krawężników na ławie betonowej około 97,5 mb;

7) Wykonanie podsypki pod kostkę betonową;

8) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz wypełnienie fug;

9) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę oraz zgłoszenie zmiany do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy;

10) Usytuowanie miejsc postojowych na planie zagospodarowania terenu oznaczono w Załączniku nr 1 – PZT z oznaczeniem miejsc postojowych.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Strefowa 5a, dz. nr 526.

5. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Dokumenty składające się na ofertę

1) Wypełniony Formularz nr 1 – Formularz oferty

2) Wypełniony Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

7. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

9. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy.

10. Sposób przygotowania oferty

1) Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

5) Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Miejsca postojowe – Inkubator”

w terminie do 25 maja 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 25 maja 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 25 maja 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonego na 27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o powierzchni około 338 m2 dla hali przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach, dz. nr 526”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Załącznik nr 1 – PZT z oznaczeniem miejsc postojowych.