Zapytanie ofertowe – Wykonanie mebli na wymiar w biurze IPD (kuchnie, szafy)

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

„Wykonanie mebli na wymiar w biurze IPD (kuchnie, szafy)”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

– Meble kuchenne – 1 kpl

– Meble aneks kuchenny – 1 kpl

– Szafa wolnostojąca z drzwiami w systemie przesuwnym 1 szt.

– Szafka biurowa – 1 szt.

Poglądowe projekty znajdują się w załącznikach.

Wytyczne:

– Kuchnie

 1. Osprzęt firmy Blum
 2. Lodówka (zmywarka) do zabudowy
 3. Zlew i osadzenie w zestawie.
 4. Drzwi do szafek górnych łamane podnoszone do góry.
 5. Na ścianie kuchni „Aneks” szkło a w kuchni normalnej płyta.
 6. Fronty MDF lakierowany półmat RAL 9010
 7. Blaty R20027 – dąb Lancelot
 8. Wykończenie ściany nad blatem – szyba hartowana 6 mm (kolor lakierowania do ustalenia)
 9. Uchwyty metalowe
 10. Podświetlenie nadblatowe (taśma led w profilu)
 11. Sprzęt AGD dostarcza zamawiający – szczegóły do uzgodnienia przy realizacji

– Szafa

 1. Wolnostojąca z drzwiami w systemie przesuwnym.
 2. W pełni zabudowana (góra, plecy)
 3. Cokół zgodny z tymi w meblach kuchennych
 4. Fronty i jeden bok szafy lakierowany półmat RAL 9010
 5. Uchwyty i prowadnice w kolorze frontów

– Szafka

 1. Fronty lakierowany półmat RAL 9010
 2. Uchwyty metalowe

 

 1. Data zapytania: 26.05.2020

 

     3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu: Posiadanie statusu przedsiębiorcy oraz uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i co najmniej roczne doświadczenie przy realizacji podobnych projektów.

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 70% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 70, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,7

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) czas realizacji – 15% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje wykonanie zlecenia do 4 tyg od otrzymania zlecenia.

Punktacja za czas realizacji będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 15 punktów za czas wykonania zlecenia do 4 tyg.

Pd= 10 punktów za czas wykonania zlecenia do 5 tyg.

Pd= 5 punktów za czas wykonania zlecenia do 6 tyg.

Pd= 0 punktów za czas wykonania zlecenia powyżej 6 tyg.

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

c) okres gwarancji – 15 % wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje przynajmniej 36 miesięcy gwarancji.

Pg= 15 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas co najmniej 48 mies.

Pg= 10 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 36 mies.

Pg= 5 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 24 mies.

Pg= 0 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 12 mies.

gdzie: Pg – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

 

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd + Pg

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 1. Wizja lokalna: możliwa do przeprowadzenia w dniach roboczych od poniedziałku do piątek w godzinach 7:30 – 15:30 po uprzednim umówieniu z zamawiającym

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta na „Wykonanie mebli na wymiar w biurze IPD (kuchnie, szafy)”

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:30, dnia 02.06.2020 r.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 11:00, dnia 02.06.2020 r.

 

 1. Osoby do kontaktu:
  1. Grzegorz Kogut, tel. 793 224 666

                     mail: grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie Ofertowe Meble Kuchnia
 2. Umowa Meble Kuchenne
 3. Formularz Ofertowy Meble Kuchnia
 4. Protokół odbioru Meble Kuchenne
 5. Załącznik Nr 3 Klauzula Informacyjna RODO
 6. Szkic meble kuchnia i aneks
 7. Szkic meble szafa aneks
 8. Szkic szafa recepcja

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy fronty w szafce biurowej mają być zamykane na klucz?

Odpowiedź nr1
Wszystkie fronty w szafce biurowej mają być zamykane na klucz.

 

Pytanie nr 2
Po czyjej stronie leży montaż dostarczonego AGD, zlewozmywaka i podłączenie armatury wodnej w zamawianych meblach

Odpowiedź nr 2
Montaż dostarczonego AGD, zlewozmywaka i podłączenie armatury wodnej w zamawianych meblach leży po stronie wykonawcy i należy to uwzględnić w cenie oferty.

 

Wyniki postępowania:

Do realizacji zamówienia wybrana została firma: SOL-MEB Ewelina Przybyś; ul. Kościuszki 39; 32-020 Wieliczka