Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

Postępowanie unieważnione bez wyłonienia Wykonawcy

Ogłoszone zostanie nowe postępowanie

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) urządzeń wskazanych w zaproszeniu do składania ofert.

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Rzut pomieszczenia

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.