Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Pyt: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę Swicha Aruba 2930F 48G 4SFP+ w zamian za Cisco Catalyst 9300 48 Portów Network Essentials UPoE.

    Odp: Zgodnie z zapisem w zapytaniu Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń równorzędnych odpowiedników zgodny ze specyfikacją.

 

2. Pyt: W związku z problemami z dostępnością urządzeń, czy Zamawiający przewiduję możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 14 dni.

    Odp: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej okresu 14 dni, ale preferowane będą firmy które będą w stanie dostarczyć sprzęt w pierwotnym terminie. Proszę w ofercie podać deklarowany czas dostawy.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pomieszczenia serwerowni w obiekcie „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) zgodnie z specyfikacją.

 

ZAMAWIAJĄCY

 „INVEST-PARK DEVELOPMEN” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Marcin Bernat, tel. 74 646 2572, marcin.bernat@ipdevelopment.pl

Grzegorz Kogut , tel. 74 646 2572, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć:

1. w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl do dnia: 02.06.2021 r. do godz. 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 02.06.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:30.

W tytułach maila należy podać: Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

lub

2. w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro – sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02.06.2021 r. r. do godziny 12.00.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego:  

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

                       („Nie otwierać przed dniem 02.06.2021 r., godz. 12:40”)

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Zapytanie – Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora”