Zapytanie ofertowe – „Czyszczenie oraz budowa dwóch studzienek rozsączających w dnie zbiornika w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, dz. gruntu nr 1656/3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie czyszczenia zbiornika wód opadowych oraz budowa dwóch studzienek rozsączających w dnie zbiornika w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 dz. gruntu nr 1656/3, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wypompowanie wody ze zbiornika;

b) Czyszczenie dna oraz ścian zbiornika;

c) Rozbiórka dna zbiornika

d) Wykonanie wykopu pod studzienki rozsączające

e) Wykonanie warstwy geowłókniny w wykopie;

f) Zabudowa w dnie zbiornika dwóch studzienek rozsączających o średnicy 1000mm oraz głębokości 2,0 m;

g) Wykonanie zasypek wykopu kruszywem;

h) Odtworzenie dna zbiornika z płyt betonowych;

i) Wywóz oraz utylizacja pozostałego materiału oraz osadu ze zbiornika;

j) Uporządkowanie otoczenia prowadzonych prac;

k) Zasiew trawy w miejscach zdegradowanych w wyniku prowadzenia robót.

Charakterystyczne parametry zbiornika istniejącego

l) Powierzchnia dna zbiornika: 52 m2;

m) Powierzchnia zbiornika po obrysie górnej krawędzi skarpy: 145 m2;

n) Obwód zbiornika po górnej krawędzi skarpy 49 m;

o) Dno oraz ściany zbiornika wyłożone płytami betonowymi / płytami ażurowymi.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 9 tygodni od podpisania zlecenia przez Zamawiającego.

4. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-100 Świdnica, ul. Towarowa 30.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie należy wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy i rozładunku materiałów oraz elementów do miejsca wykonania Zamówienia.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty należy ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Termin i forma składania ofert

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 1 grudnia 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 1 grudnia 2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

11.2. W formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na II piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. do godziny 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Czyszczenie oraz budowa dwóch studzienek rozsączających w dnie zbiornika w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, dz. gruntu nr 1656/3”

11.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Warunki uzupełniające

13.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

13.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

14. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
  2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
  3. Załącznik nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu z oznaczeniem zbiornika