Zapytanie ofertowe – „Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących urządzeń wodnych”.

Wałbrzych, dnia 19.04.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie realizacji usługi polegającej na –  „Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących urządzeń wodnych”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Usługi Projektowe HYDROMEL

Piotr Hausa

Os. Bolesława Chrobrego 36/29

60-681 Poznań

Załącznik:

 1.  TUTAJ

Pytania wraz z odpowiedziami do postępowania ofertowego:

 1. Gdzie (do środowiska) z urządzeń wodnych są odprowadzane wody opadowe i roztopowe ? Tj. czy jest to rów melioracyjny, studnia chłonna, potok itp. ?

Odp.: Wody opadowe są odprowadzone do rowu melioracyjnego otwartego i dalej do rzeki Pełcznicy;

 1. Czy urządzenia wodne są zalegalizowane tj. czy zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na ich wykonanie ?
  Jest to bardzo istotna informacja gdyż stawka za legalizację każdego urządzenia wodnego wynosi 10-krotność stawki za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

Odp.: Urządzenia wodne są legalne, zostały wybudowane wraz z istniejącymi obecnie obiektami budowlanymi w latach 79-80tych;

 1. Z udostępnionego pozwolenia wodnoprawnego wynika iż jest ono ważne do 2025 roku, jaka jest zatem przyczyna opracowania nowego wniosku tj. czy nastąpiły zmiany w powierzchni zlewni, przebudowa kanalizacji deszczowej itp. ?

Odp.: tak nastąpiła zmiana w powierzchni zlewni;

 1. Proszę o potwierdzenie iż materiały niezbędne do przygotowania operatu, które należy pozyskać ze starostwa powiatowego takie jak mapa zasadnicza w formacie dwg, wypisy z rejestru gruntów zostaną przez Państwa dostarczone i nie należy ich ujmować w zakresie oferty.
  Należy pamiętać iż udostępniona mapa zasadnicza musi posiadać stosowną licencję wydaną przez starostwo powiatowe, a wypisy z rejestru gruntów muszą być w oryginale i dotyczyć wszystkich działek objętych zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód (zarówno działki na których są położone hale, jak i działki przez które przebiega kanalizacja deszczowa aż do urządzeń wodnych oraz działki znajdujące się w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych).

Odp.: Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający dostarcza mapę zasadniczą w formacie .dwg wraz z licencją oraz wypis z rejestru gruntu który obejmuje cały zakres opracowania;

 1. Czy oferta ma obejmować koszt opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną (dla jednego wylotu kanalizacji deszczowej jest to kwota 230,05 zł) ?

Odp.: Tak.

6. W nawiązaniu do pkt. 4 zapytania ofertowego, proszę o informację, czy odbycie wizji lokalnej na terenie obiektu, przed złożeniem oferty, jest obligatoryjne?

Odp.: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego wizja lokalna jest zalecana jedna jej przeprowadzenie nie jest obowiązkowe.

 

 


Zapytanie ofertowe – „Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących urządzeń wodnych
”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących urządzeń wodnych w zakresie określonym ustawą dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2017 poz. 1566 – zgodnie z załącznikiem nr 1;

b) Wykonanie wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

c) Złożenie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących urządzeń wodnych.

2.2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić operat wodnoprawny dla obecnie obowiązującego pozwolenia, dla wybranego Oferenta po podpisaniu zlecenia.

Ponadto Zamawiający dostarcza mapę zasadniczą oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntu.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin opracowania operatu wodnoprawnego i złożenia kompletnego wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to 15.07.2021 r.  

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

9.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta na opracowanie operatu wodnoprawnego – ŚbPP”

 w terminie do 12 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 12 kwietnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

9.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie 12 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących urządzeń wodnych
”.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1 – aktualny Plan Zagospodarowania Terenu dla hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach.
 4. Załącznik nr 2 – dotychczasowe pozwolenie nr ROŚ.6341.49.2015 z dnia 10.08.2015r.
 5. Załącznik nr 3 – przykładowe Zlecenie
 6. Załącznik Nr 1a Mapa Zlewni I Terenów