Zapytanie ofertowe na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz z zarządzaniem, doradztwem i nadzorem nad realizacją zadania w ramach poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW

,,INVEST –PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu i wszystkich niezbędnych załączników do wniosku zgodnie z wytycznymi wraz z zarządzaniem, doradztwem i nadzorem nad realizacją zadania w ramach poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB)

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej projektu w ramach poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zgodnie z wytycznymi:

 1. Etap 1. Przygotowanie ogólnego zarysu projektu wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego.

 2. Etap 2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu.

 3. Etap 3. Sporządzanie ewentualnych poprawek, uzupełnień, wyjaśnień do Instytucji Organizującej Konkurs w terminach wskazanym przez tą Instytucję.

 4. Etap 4. Po uzyskaniu dofinansowania zarządzanie, doradztwo, nadzór nad realizacją i rozliczanie projektu wraz z końcowym rozliczeniem.

2.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 1 dnia przed wyznaczonym terminem składania wniosków

3.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące odpowiednim potencjałem kadrowym oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 projektów o zakresie tożsamym lub podobnym do przedmiotu zamówienia, które zostały zrealizowane, są realizowane lub zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W prowadzonym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje pocztą elektroniczną potwierdzając pisemnie.

Do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia upoważniona jest Agnieszka Jaroszewska, e-mail: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl

5.Termin związania z ofertą:

30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert

6.Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zostać sporządzona pisemnie i zawierać co najmniej:

 1. Pełna nazwę Wykonawcy;

 2. Adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP

 3. Cenę oferty (brutto) przedstawionej w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, którą zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz ma być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

 4. Wykaz wiedzy i doświadczenia Wykonawcy.

 5. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu,

Wszelkie prawa autorskie w tym majątkowe prawo autorskie i zależne prawo autorskie powstałe w wyniku niniejszego zamówienia nabywa Zamawiający.

Ostateczny kształt wniosku zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

7.Termin, miejsce i forma składania ofert

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2017 r. o godzinie 15.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul..Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych;

„Oferta na opracowanie wstępnej analizy, wypracowanie optymalnej koncepcji projektu, sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu i wszystkich niezbędnych załączników do wniosku wraz z zarządzaniem, doradztwem i nadzorem nad realizacją zadania w ramach poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB)”

 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert nie będą rozpatrywane.

8. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest Cena=100%

9. Istotne postanowienia, które wejdą do treści umowy

 1. W trakcie wykonywania dokumentacji przez wykonawcę, zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości jej wykonywania. W celu umożliwienia zamawiającemu realizacji tego prawa, wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek przedstawicieli zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac. Zamawiający nie jest zobowiązany do kontrolowania jakości prac wykonanych przez wykonawcę.

 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy opracowany na podstawie aktualnych wytycznych, wniosek o dofinansowanie projektu w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosku o dofinansowanie – w formie pisemnej (papierowej) w formacie A4 w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (plik pdf – wygenerowany z Generatora Wniosków o dofinansowanie) na nośniku elektronicznym.

 3. Zamawiający potwierdzi ostateczne przyjęcie przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym z oświadczeniem Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zapytaniem ofertowym i umową oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

 4. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie podzielne i płatne w stosunku 30% po wykonaniu usługi potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym i pozostałe 70% po pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu.

 5. Płatności za zakres umowy dotyczący zarządzania, doradztwa, nadzoru nad realizacją i rozliczania projektu wraz z końcowym rozliczeniem – płatne i rozliczane będzie po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, na podstawie zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą wniosków o płatność.

 6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

– opóźnienia w usunięciu wad – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

– odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie,

– zawinionego niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie, powodującym niemożliwość wystąpienia o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020 – Wykonawca zapłaci zamawiającemu 100% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie, za szkodę spowodowaną niezłożeniem wniosków o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu.

– Karę, o której mowa powyżej Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwot kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

– Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

 1. Przedmiot umowy stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 2. Wykonawca przekazując przedmiot umowy złoży jednocześnie oświadczenie, iż przysługują mu do niego wyłączne autorskie prawa majątkowe.

 3. Na podstawie umowy, z dniem zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli w tej sprawie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego:

 1. autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy i materiałów niezbędnych do jego przygotowania – tj. wytwarzania dowolną techniką i w dowolnej formie, kopii całości lub części utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot umowy i materiały niezbędne do jego przygotowania– tj. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy i materiałów niezbędnych do jego przygotowania – tj. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. prawo do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy, w szczególności:

 1. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany

 2. w przedmiocie umowy, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

 3. prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu umowy (tj. prawa udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami – całości lub wybranych elementów, w tym rozpowszechnianie – użyczanie lub najem).

 1. stosowane narzędzia i metodologię – w taki sposób aby możliwe było w przyszłości powtórne przeprowadzenie badań i uzyskanie analogicznych, porównywalnych lub narastających danych.

 1. Nabycie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.

 2. Przekazanie majątkowych praw autorskich oraz praw do korzystania i rozporządzania opracowaniami określonymi w przedmiocie umowy, obejmuje jego finalną wersję przedmiotu zamówienia.

 3. Wykonawca oświadcza, że powstały w wyniku realizacji umowy utwór nie będzie obciążony wadami prawnymi.

 4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich, jeśli prawa do przedmiotu umowy lub jego części należą do osób trzecich albo są obciążone prawami osób trzecich (wady prawne).

 5. W przypadku ujawnienia wady prawnej Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z powództwem wniesionym przez osoby trzecie, w związku z naruszeniem ich praw.

 6. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych praw autorskich i praw majątkowych bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

 7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego poprawek, uzupełnień, skrótów i wszelkich innych zmian w treści przedmiotu zamówienia, jakie Zamawiający uzna za stosowne oraz na rozporządzanie i korzystanie z tak zmienionego przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

 8. Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 9. W okresie trwania umowy Strony są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie wyżej wskazanych danych teleadresowych. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatnie dane teleadresowe i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

 10. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

10. Wybór oferty

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Załączniki do pobrania:

Załącznik numer 1 – formularz-oferty

Załącznik numer 2 – oświadczenie